Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2033/13 , Stran 1104
Ob-2033/13
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 106/12) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje proslav, prireditev in drugih dejavnosti organizacij in društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2013
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, proslav, publikacij, obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let kontinuiranega delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja. 2. Razpisna področja Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednji področji: a) Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, ki jih župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013, b) Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev, ki so organizirane v počastitev državnih praznikov, občinskemu prazniku, spominskih dnevov občine, pomembnih obletnic občine, c) Javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen nevladnim organizacijam, ki ne morejo kadidirati na drugih razpisih MO Novo mesto, d) Javni poziv za oddajo programa dela TV Novo mesto za območje MO Novo mesto, e) Javni poziv za urejanje grobišč na območju MO Novo mesto. 3. Cilj razpisa Namen javnega poziva za sofinanciranju proslav, prireditev in projektov na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prioritetno finančno podpreti raznovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto. Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznolikost ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih obletnicah. Namen razpisa je tudi finančno omogočiti realizacijo večjih dogodkov, ki potekajo v veliki dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja ali Teniškem centru Otočec v obliki sofinanciranja najema dvorane in potekajo v organizaciji nevladnih organizacij. Sofinancirano bo tudi delovanje regionalne televizije za območje Mestne občine Novo mesto. Na področju urejanja grobišč v Mestni občini Novo mesto bo prednostno sofinancirana obnova Plečnikovega spomenika v Novem mestu ter drugih spominskih obeležij. 4. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe (prednostno nevladne organizacije), – fizične osebe, – prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto. Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Vloge na vseh javnih pozivih bodo obravnavane sproti ob prispetju in jih bo obravnavala strokovna komisija ob prispetju z izjemo Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013 brez strokovne komisije. Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvam. Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija projekta) v letu 2013 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 6. Splošni razpisni kriteriji za javne pozive: – projekti in programi, ki niso financirani na nobenem od razpisov MO Novo mesto, – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot uspešno, – odmevnost realiziranih projektov, – zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta), – prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti, – programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto v slovenskem prostoru, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto, – realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt, – prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto (kolikor so kandidirali na razpisih MO Novo mesto). 7. Okvirna vrednost Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v skupni vrednosti znaša 96.945,00 EUR. Na posameznih javnih pozivih so naslednje višine razpisanih sredstev: – javni poziv za sofinanciranje proslav in prireditev v višini 30.000 EUR, župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013, – javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev, ki so organizirane v počastitev državnih praznikov, občinskemu prazniku, spominskih dnevov občine, pomembnih obletnic občine v višini 20.000, 00 EUR, – javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen tistim nevladnim organizacijam, ki ne morejo kandidirati na drugih razpisih MO Novo mesto v višini 20.000,00 EUR, – javni poziv za oddajo programa dela TV Novo mesto za območje MO Novo mesto v višini 16.945,00 EUR, – javni poziv za urejanje grobišč na območju MO Novo mesto v višini 10.000,00 EUR. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. 9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 29. 3. 2013 in traja do porabe proračunskih sredstev v letu 2013. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloge bo Mestna občina Novo mesto sprejemala do porabe razpisanih sredstev v letu 2013. Rok za oddajo vlog se prične z 29. marcem 2013. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – proslave, pokroviteljstva, javne prireditve 2013«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije. 12. Izločitev vlog Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali sandra.borsic@novomesto.si). 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Vloge bo odpirala pristojni uslužbenec po prejetju, ocenjevala pa jih bo strokovna komisija z izjemo Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2013 brez strokovne komisije. Občina bo predlagatelje s sklepi obveščala o rezultatih javnega poziva najkasneje v tridesetih dneh od prejema vloge. Občina bo vloge sprejemala do porabe sredstev v letu 2013.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost