Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

963. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom, stran 3323.

Številka: P-13/12-5
Datum: 14. 3. 2013
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ljubljana Vič, na seji 14. marca 2013
o d l o č i l o:
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper plačilni nalog Policijske postaje Ljubljana Vič št. 99407892 z dne 1. 9. 2011 je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
O b r a z l o ž i t e v
1. Policijska postaja Ljubljana Vič je kršiteljici izdala plačilni nalog na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1) zaradi prekrška po tretji točki prvega odstavka 98. člena in prvi točki prvega odstavka 96. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo – ZTuj-1). Zoper plačilni nalog je kršiteljica vložila ugovor in subsidiarno zahtevo za sodno varstvo. Prekrškovni organ je štel, da je vložena zahteva za sodno varstvo, in to odstopil v odločanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani.
2. Okrajno sodišče v Ljubljani se je izreklo za nepristojno za odločanje o predmetni zahtevi za sodno varstvo. V sklepu navaja, da je prekrškovni organ izdal plačilni nalog zaradi kršitve s področja vstopa v državo in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, obstoj prekrška pa naj bi ugotovil na podlagi službenih evidenc in drugih dokazov. Po mnenju sodišča je v skladu s 57.a členom ZP-1 zoper izpodbijani plačilni nalog edino pravno sredstvo ugovor, saj prekrškovni organ kršiteljici ni dal možnosti, da se o prekršku izjavi. Zato po mnenju sodišča v tej fazi postopka ni podana stvarna pristojnost sodišča, temveč mora prekrškovni organ najprej opraviti preizkus vlagateljičine vloge na podlagi četrtega odstavka 57.a člena ZP-1. Šele zoper odločbo o prekršku, izdano na podlagi ugovora, pa naj bi bila dovoljena zahteva za sodno varstvo, o kateri odloča sodišče.
3. Policijska postaja Ljubljana Vič je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. V njej navaja, da je pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zaznala in da je bil zato izdan plačilni nalog po 57. členu ZP-1. Policijska postaja Ljubljana Vič nadalje navaja, da je zoper tak plačilni nalog dovoljena zahteva za sodno varstvo, o kateri je pristojno odločati sodišče.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. V ZP-1 je pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper plačilni nalog med prekrškovnimi organi in sodišči razmejena glede na to, kakšen plačilni nalog je izdal prekrškovni organ. Ker prekrškovni organ ni izdal posebnega plačilnega naloga iz 57.a člena ZP-1, temveč plačilni nalog na podlagi 57. člena ZP-1, je pravno sredstvo kršiteljice po tretjem odstavku 57. člena ZP-1 zahteva za sodno varstvo. Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. Razloge za takšno stališče je Ustavno sodišče podrobneje obrazložilo v odločbi št. P-13/08 z dne 20. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 112/08 in OdlUS XVII, 64).
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
Zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost