Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2089/13 , Stran 1087
Ob-2089/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister dr. Žiga Turk, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižna lastnica kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, matična številka 2399300000, davčna številka 14246821, ki je tudi organizator javne dražbe. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmeta prodaje Predmet pogodbe je prodaja nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811), ki obsega: parc. št. *1 stavba, v izmeri 2422 m2, ID št. stavbe 214 (del št. 1), ID št. 195 (del št. 1) naslov: Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, ID št. stavbe 201 (del št. 1), ID št. stavbe 667 (del št. 1), parc. št. 167 sadovnjak, v izmeri 2093 m2, parc. št. 168/1 pašnik, v izmeri 903 m2, parc. št. 170 travnik, v izmeri 7039 m2, parc. št. 171 trstičje, v izmeri 2518 m2, parc. št. 172 gozd, v izmeri 596 m2, parc. št. 173 travnik, v izmeri 6668 m2, parc. št. 205 gozd, v izmeri 2520 m2, parc. št. 206 gozd, v izmeri 6243 m2, parc. št. 1234/2 pot, v izmeri 615 m2, parc. št. 1234/3 pot, v izmeri 198 m2, vse k. o. 632 Spodnji Slemen, do celote (1/1) in parc. št. 166/3, k. o. 632 Spodnji Slemen, pašnik, v izmeri 1075 m2 do (ene polovice) 1/2. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, proste oseb in stvari. Kompleks se nahaja tik ob magistralni cesti Maribor–Dravograd v naselju Spodnji Slemen. Dostop je urejen z magistralne ceste. Komunalno opremljenost predstavlja vodovodni priključek in električna napeljava. Kompleks predstavlja grajski park oziroma ožje območje parka, ki je ograjeno med glavno cesto in pobočjem hriba. Park je glede na zgodovinski razvoj zasnovan kot francoski parter in angleški park. Francoski parter zavzema prostor pred južno fasado gradu in je simetrično razporejen okrog okrogle fontane, angleški park zavzema prostor zahodno od gradu in kostanjevega drevoreda. Glavno poslopje gradu je s cestne strani ograjeno z masivno ograjo iz 17 zidanih stolpov na razmaku 3,5 m. Ograja je grobo in fino ometana ter slikana, sklopi so pokriti z opečnim bobrovcem. Med seboj so povezani s podstavkom višine 0,80 m, so prav tako zidani, grobo in fino ometani ter slikani. Med sklopi je izvedena masivna železna ograja na štirih poljih z vzdolžnimi železnimi nosilci in pokončnimi železnimi kovanimi palicami. Na ostalih poljih je izvedena lesena ograja iz letev. S cestne strani v notranjost kompleksa zapirajo dostop vhodna dvokrilna vrata, prav tako iz kovanega železa. Gradbeni objekti predstavljajo glavno poslopje gradu (glavni trakt, zahodni trakt, kapela skupaj v površini 3.310,81 m2) in pomožni levi (52,54 m2) ter desni vhodni objekt (138,67 m2) na južni strani kompleksa ob magistralni cesti. Glavno poslopje gradu je od vhodne ploščadi dvignjeno na zgornjo ploščad in povezano z betonskim stopniščem, ob katerem sta postavljena kamnita oporna zidova, krita z opečnim bobrovcem, grobo in fino ometani ter slikani. Objekti so v slabem stanju, okolica ni urejena, je zaraščena. Objekti so potrebni celovite obnove. Parc. št. *1, 166/3, 167, 168/1 in 1234/3 so opredeljene kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev (turistična območja z nastanitvijo), parc. št. 206 je opredeljena kot turistično območje z nastanitvijo (območje gozdov), parc. št. 173 je opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev – del, del pa kot najboljše kmetijsko zemljišče, vse ostale parc. št. 170, 171, 172, 205, 1234/2 pa so opredeljene kot najboljše kmetijsko zemljišče (turistično območje z nastanitvijo). Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) in je predviden za prodajo. IV. Predkupna pravica: Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice, in sicer: – zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in Odloku o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 30/03), pri čemer iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3503-128/2012 z dne 6. 8. 2012 Občine Selnica ob Dravi izhaja, da občina predkupne pravice ne uveljavlja; – na parc. št. 206, 170, 171, 172, 173/ del, 205, 1234/2 k. o. Spodnji Slemen, obstaja predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljevanju: ZKZ) Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10, v nadaljevanju: ZG) in – na parc. št. 166/3, k. o. 632 Spodnji Slemen, ki je do (ene polovice) 1/2 v lasti Republike Slovenije, obstaja predkupna pravica na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18), predkupno pravico ima solastnica preostalega dela zemljišč Ulrike Monz iz Avstrije Walgaustrasse 135, 6713 Ludesch (Voralerberg). Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice predložiti potrdilo o plačilu celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami. V. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 817.000,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Pogoji in pravila: 1. Nepremičnine kompleksa kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811) se na javni dražbi prodajajo izključno kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 2. Kriterij dvigovanja cene: Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za najmanj 1000,00 evrov. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok za sklenitev pogodbe: Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če predkupni upravičenci ne bodo uveljavili predkupne pravice v 30 dneh po zaključeni javni dražbi. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če dražitelj v tem roku na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pravico zadržati vplačano varščino. 5. Varščina: Dražitelji morajo najpozneje do 22. 4. 2013 plačati varščino v višini 10% izklicne cene, torej 81.700,00 evrov na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki), z navedbo »plačilo varščine – javna dražba grad Viltuš«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 22. 4. 2013 na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, Javna dražba – Grad Viltuš” ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi; – predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb; – pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje; – parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe; – projektno nalogo oziroma program obnove celotnega kompleksa gradu Viltuš z opisom rabe kulturnega spomenika, ki bo skladna z Odlokom o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1) in predvideno finančno konstrukcijo s časovnico vzpostavitve funkcioniranja; – program s programsko zasnovo (upoštevanje uporabe načel varstva kulturne dediščine in predvidena izvedba pod strokovnim vodstvom konservatorjev pristojne službe – Zavoda za varstvo kulturne dediščine); – terminski plan uresničitve projekta, skrajni rok za dokončanje del – torej do pridobitve uporabnega dovoljenja, je konec leta 2018; – izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 15.30, ob petkih pa od 9.00 do 14.30. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 9. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil predstojnik upravljavca v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik. 10. Ustavitev postopka: Komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe Prodaja bo potekala 25. 4. 2013 z začetkom ob 12. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kontaktna oseba Metka Smrdel (elektronski naslov: Metka.Smrdel@gov.si). Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 15. 4. 2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na naslov organizatorja, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost