Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 26/2013 Ob-2026/13 , Stran 1098
Št. 26/2013 Ob-2026/13
Svet zavoda Glasbene šole Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice, na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09, 64/09, ter 65/09 in 20/11), Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, 40/12) in sklepa 7. seje Sveta zavoda Glasbene šole Jesenice, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2013. Pisno prijavo z dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdilo o izobrazbi, – potrdilo o nazivu, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, – potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu), – potrdilo oziroma izpis dejstev iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni od objave na naslov Svet Glasbene šole Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice, s pripisom Za razpis ravnatelja/ice. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda Glasbene šole Jesenice

AAA Zlata odličnost