Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 330-4/2013 Ob-2060/13 , Stran 1080
Št. 330-4/2013 Ob-2060/13
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v Uradnem listu RS, št. (72/07, 76/07 in 63/08) ter Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2013
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2013 (sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu – skupinske izjeme in de minimis). Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu – skupinske izjeme 24.000,00 EUR in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – de minimis 4.000,00 EUR in za pokrivanje operativnih stroškov transporta – de minimis 14.500,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme, ki se bo izvajala v letu 2013 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka). 2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme, na podlagi priloženega programa. 4. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta, pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2013 do zaključka razpisnega postopka. III. Nameni razpisa Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Cilji ukrepa: – ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, – boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva, – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). A1. Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR Sofinancirajo se naložbe v obnovo travnikov in pašnikov – dosejavanje. Upravičeni stroški: stroški nakupa semen TDM – 22 kg travno deteljnega semena na hektar dosejanega travnika in ena ura dosejavanja (priznan strošek 50 €/ha). – Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – prednost imajo tisti vlagatelji, ki so utrpeli škodo – poškodbe kmetijskih zemljišč pri poplavah 2012 (po podatkih MOSG iz programa Ajda). Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1- primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračun strojnega krožka oziroma nosilca dopolnilnih dejavnosti, – ortofoto posnetek z vrisano situacijo dosejavanja. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2013 – Naložbe v obnovo travnikov in pašnikov«. A2. Naložbe v travniške sadovnjake – višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik visokodebelnih dreves. Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije z DDV,na območju z OMD, oziroma do 15 sadik. – Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko in podpis). Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1 – primar in C – primar), – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fotokopijo, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2013-Oživljanje travniških sadovnjakov«. A3. Agromelioracije in ureditev poti – višina razpisanih sredstev: 3.000,00 EUR Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: stroški izvedbe del, razen drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR. – upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – v primeru večjega števila vlagateljev imajo prednost tisti, ki za ta namen še niso prejeli sredstev oziroma ki so manjkrat prejeli sredstva za ta ukrep. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1- primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označeno površino predvidenih agromelioracij, – program del, ki ga pripravi KGZS Celje, Izpostava Slovenj Gradec. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2013-Agromelioracije in ureditev poti«. B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa: Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev – višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR B2. Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splošno – višina razpisanih sredstev: 9.000,00 EUR B3. Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje – višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe, – za stroške prehrane. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči, – pomoč lahko krije do 100% vrednosti stroškov z DDV (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno), – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo in pospešujejo razvoj na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in C – primar), – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …), – zapisnik občnega zbora s programom dela društva za leto 2013 ter terminski in finančni načrt programa-društva, – seznam aktivnega članstva-društva (dokazila o plačani članarini). Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja): B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2013 Sofinanciranje strokovnih društev«. B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2013 Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«. B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2013 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis C1. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR: (naloga 6730) Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Višina sofinanciranja: sofinancira se do 100% vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa z DDV, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani. Podpore se ne dodelijo: – za stroške prehrane. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2013 do zaključka razpisa, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2013-Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«. D1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta – višina razpisanih sredstev: 14.500,00 EUR Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih območjih Mestne občine Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta, – predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog, z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Podpore se ne dodelijo za financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah. Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz. Upravičenci so: – zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta, – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokrivanje operativnih stroškov transporta (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – dovoljenje za opravljanje dejavnosti transporta, – seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih območji, z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2013 do zaključka razpisa. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2012-pokrivanje operativnih stroškov transporta«. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2013 in bo predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2013, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega izdanem upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni – vložišču občine: – za vse ukrepe do vključno 19. 4. 2013 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis kmetijstvo 2013 (ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2013, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije …), – poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog za vse ukrepe bo najkasneje do 24. 4. 2013. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija ter tudi podrobni pogoji upravičenosti stroškov itd. (Pravilnik), je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stran Mestna občina Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. IX. Splošna merila za ocenjevanje vlog – društva B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev Društvo mora za sofinanciranje doseči najmanj 20 točk! Tabela 1: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 02/881-21-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost