Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 8451-1/2013-2 Ob-2021/13 , Stran 1047
Št. 8451-1/2013-2 Ob-2021/13
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – ZVNDN-UPB1 in 97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013
1. Podatki o razpisu Namen in cilj razpisa Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme: A. Oprema, za katero se zagotavlja 19% vseh sredstev: – gasilska zaščitna obleka (GZO), – kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A), – kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B), – gasilska zaščitna čelada (GZČ), – gasilski zaščitni škornji (GZŠ), – gasilske zaščitne rokavice (GZR), – izolirni dihalni aparat (IDA), – izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP), – nahrbtna brenta (NB) in – gasilski pas (GP). B. Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev Predmet sofinanciranja so: – gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV): – pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let; – pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil, – prenosne motorne brizgalne FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB). Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili. V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji. V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), mora vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu. PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) – v nadaljnjem besedilu: Uredba. Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS). Z razpisom se bodo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I, točka 1) (Uredba). Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1. Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno kategorizacijo in tipizirana s strani GZS. Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi: – večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji, – manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno. Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še v naslednjih primerih: – če PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25, – če PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25. V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika. Če je nabavljeno vozilo, ki PGD-ju skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na razpisu. Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri GZS. PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu. Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji. PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, dostavljen na GZS. Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo: – popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto, – pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so priloga razpisni dokumentaciji, – fotokopijo računa (ov) za nabavljeno opremo, iz katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1), – pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim, – pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz katerega je razvidno lastništvo, – pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja, – pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, – v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga: – izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana s strani župana občine in overovljena, – fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik PGD, za katerega se je oprema nabavila. 3. Merila za razdelitev sredstev Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot: Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, št. 007-903/2012/14 z dne 4. 1. 2013), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine z koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 104 občine (priloga), in sicer: – vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da se 80% sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20% sredstev po istih merilih, izključno samo prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge; – skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme. Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme: Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža glede na skupino prijavljene opreme, in sicer: – 19% za sofinanciranje opreme, ki je v razpisu uvrščena v skupino A, – 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu uvrščena v skupino B. Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za posamezne vrste opreme, in sicer: – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek, – delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken, – delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic, – delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov, – delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov, – delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov, – delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in – delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln. Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja. Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri GZS. Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Načelo izračuna višine sofinanciranja Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme: Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine opreme, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme: Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa. Minimalni znesek sofinanciranja: Kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50 €, se ne izplača. 4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave: Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS do 4. 6. 2013 (kategorizacija, program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, potrjen s strani pristojne GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS. Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD oziroma GZ, ki se prijavi na razpis. Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa znaša 1.000.000,00 €, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 6. 2012, do 31. 5. 2013. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis. S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. 7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za prijavo na razpis začne teči z dnem objave v Uradnem lisu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 4. 6. 2013. Vloga bo pravočasno oddana, če bo na zadnji dan predpisanega roka zaključena v Vulkanu in oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Opremljenost vloge Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID številka (iz Vulkana) prijavitelja. Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana na predhodno navedeni naslov. Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem. Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navedenega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen in nanj ni več možen ponovni ugovor. Datum odpiranja prispelih vlog Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 5. 6. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil. Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo v začetku septembra 2013 objavljen na internetni strani GZS. Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski naslov: adriana.cividini@gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje

AAA Zlata odličnost