Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 96/2013 Ob-2037/13 , Stran 1056
Št. 96/2013 Ob-2037/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (št. 3600-10/2012-2) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. objavlja
javni razpis UREZRKO 2013-1-javni sektor
Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo 1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju: sofinancer. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 3600-10/2012-7, z dne 29. 10. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v javnem sektorju na območju Republike Slovenije, in sicer za: a) Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo. b) Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih. c) Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu s tem pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega pravilnika. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 232.000 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč, št. SA.34281(2012/X). 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud so subjekti javnega in nevladnega sektorja: a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V primeru pogodbenega financiranja(*1) investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: (*1) Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. – sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 5 let oziroma do povračila investicije iz prihrankov) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima strankama; – ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/«, v rubriki Razpisi. 8. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša največ 50%, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije. Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 49,66 EUR/MWh na vsako prihranjeno MWh letnega prihranka električne energije na obračunskem merilnem mestu, na katerem se izvaja ukrep. V primeru, da prijavitelj poda vloge za več ukrepov, se vsak ukrep obravnava posebej, višina nepovratne finančne spodbude pa mora biti skladna z določili Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Rok za zaključek izvedbe posameznega ukrepa je do 31. 12. 2013, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da izvedbe ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izvajanje podaljša, za kar se sklene aneks k pogodbi o sofinanciranju investicije. Izvajanje ukrepa lahko v tem primeru traja največ do konca meseca avgusta 2014. 9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. 10. Postopek oddaje vlog Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje, vendar najkasneje do 10. 5. 2013, do 14. ure. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, bodisi osebno bodisi priporočeno po pošti. Datum prvega odpiranja je 13. 5. 2013. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 10. 5. 2013, do 14. ure. Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev. V primeru, da finančna sredstva ne bodo v celoti podeljena na prvem odpiranju, se bodo vloge, prispele po 10. 5. 2013, po 14. uri, obravnavale ob naslednjih datumih odpiranja vlog, navedenih v razpisni dokumentaciji, pod pogojem, da bodo na naslov sofinancerja prispele najkasneje en delovni dan pred posameznim datumom odpiranja, do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/«, v rubriki Razpisi. Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si.
Elektro energija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost