Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1003. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, stran 3378.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 38/10) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. redni seji dne 19. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |    v EUR|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|KONTO|NAZIV KONTA                       |PRORAČUN 2013|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
| 1 |              2              |   3   |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |19.475.481,10|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |13.934.238,12|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)              |11.280.446,88|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK                  | 9.281.558,56|
|   |IN DOBIČEK                       |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                 | 1.582.788,32|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                |  416.100,00|
|   |IN STORITVE                       |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)         | 2.653.791,24|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                 | 1.953.177,56|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                |   6.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI            |  15.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV        |  20.213,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               |  658.400,68|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)              | 2.302.901,44|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV        | 1.711.789,36|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.   |  591.112,08|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730)                 |  12.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE                  |  12.500,00|
|   |IZ DOMAČIH VIROV                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                | 3.225.841,54|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI                 | 2.238.750,54|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.             |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA                  |  987.091,00|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                 |       |
|   |IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE               |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |18.434.152,10|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)          | 4.607.484,26|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM          | 1.140.087,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST       |  197.085,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO                  | 2.979.743,26|
|   |IN STORITVE                       |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               |  147.054,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                       |  143.515,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)         | 5.967.826,19|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE                     |  33.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM       | 2.938.674,50|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ.          |  708.101,75|
|   |IN USTANOVAM                      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI            | 2.272.549,94|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI                  |  15.000,00|
|   |V TUJINO                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               | 7.853.762,97|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV         | 7.853.762,97|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)              |   5.078,68|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  |   5.078,68|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK            | 1.041.329,00|
|   |(I. – II.)                       |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |  79.500,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)                |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |  79.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|44  |V. DANA POSOJILA                    |  79.500,00|
|   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)         |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA                    |  79.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB    |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL.    |     0,00|
|   |DELEŽEV (IV.- V.)                    |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C RAČUN FINANCIRANJA                            |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                 |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|55  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)               | 1.041.329,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              | 1.041.329,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-  |     0,00|
|   |V.-VIII.)                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE                    |–1.041.329,00|
|   |(VII. – VIII.)                     |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)             |–1.041.329,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 143.515,00 evrov.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2013 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Mestna občina Slovenj Gradec se v letu 2013 ne bo dolgoročno zadolževala.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000,00 evrov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-144/2012
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost