Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 430-83/2013/2 Ob-2128/13 , Stran 1051
Št. 430-83/2013/2 Ob-2128/13
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012 o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in Pogodbe WoodWisdom-Net+ št. NPM2-Er-2012-321573 z dne 6. 11. 2012, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET PLUS iniciative WOODWISDOM-NET+
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+ (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru Skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+ – Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju (ang. Call for proposals Woodwisdom-Net+ – Pacing innovation in the forest-based sector; v nadaljevanju: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani http://www.woodwisdom.net/. Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti inovativno preoblikovanje evropskega gozdno lesnega sektorja ter zagotavljati njegovo konkurenčnost in z lajšanjem sodelovanja med industrijo, malimi in srednje velikimi podjetji, drugimi zainteresiranimi združenji, raziskovalnimi organizacijami ter vrhunskimi znanstveniki na širšem področju lesnih materialov, gradbeništva, naravoslovnih, družboslovnih, ekonomskih in drugih ved. Mednarodni razpis pokriva celotno gozdno lesno vrednostno verigo z obravnavo 4 ključnih področij: – Trajnostno upravljanje z gozdnimi viri – Učinkovita izraba gozdnih virov v industrijskih procesih – Proizvodi z dodano vrednostjo – Konkurenčne rešitve za končne potrošnike Predlogi projektov morajo nasloviti vsaj eno od 4 področij. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V mednarodnem razpisu sodeluje 12 držav (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države): Avstrija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Nemčija, Norveška, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica in Velika Britanija. 3.2 Upravičenci Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani: http://www.woodwisdom.net/. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje: – Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski nacionalni partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je na mednarodnem razpisu oddal predprijavo in glavno prijavo projekta ter bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje. – Do sofinanciranja so upravičene raziskovalne organizacije, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava in so ustanovljene kot zavod ali gospodarska družba. – Raziskovalne organizacije ter raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS). – Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12). Kriteriji za izpolnjevanje pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). – Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu, morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete (za vodjo raziskovalnega projekta je to najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, za člane projektne skupine pa najmanj 17 prostih raziskovalnih ur na letni ravni). – Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – Odl. US in 48/12 – Odl. US); – niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 2004/C 244/02); – imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči; – niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma njegovi predhodni pravni subjekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo); – imajo sedež v Republiki Sloveniji. 3.3 Mednarodni konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta: – morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih v razpisu sodelujočih držav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator projekta; – celotno število partnerjev ni omejeno; – mora biti število partnerjev po posamezni državi in porazdelitev sredstev uravnotežena (skladno z nacionalnimi določili višine sredstev). Priporočeno število partnerjev za učinkovito izvedbo projekta je med 5 in 12. V konzorcijih se spodbuja sodelovanje partnerjev iz gospodarstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij, v posameznih raziskovalnih skupinah pa tudi sodelovanje mlajših raziskovalcev. V konzorcijih lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu in sicer pod pogojem, da zagotovijo lastno financiranje, da konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila udeležencev in da bo izraba rezultatov projekta primarno usmerjena v v razpisu sodelujoče države. 4. Višina sredstev Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri mednarodnem raziskovalno razvojnem projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Del sredstev bo za sofinanciranje prispevala tudi Evropska Komisija. Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 1.500.000,00 EUR (t.j. največ 500.000,00 EUR letno). Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«, del sredstev, ki jih bo za izvajanje projektov namenila Evropska komisija, pa iz proračunske postavke 799310 »Projekti okvirnih programov EU – tuja donacija«. Financiranje se zagotavlja za čas izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 70.000,00 EUR letno, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz Slovenije pa do 150.000,00 EUR letno. V primeru, da je predvidena vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta v posamezni vlogi višja od navedenih vrednosti v tem odstavku, ministrstvo vlogo zavrne. Za aktivnosti iz predmeta nacionalnega razpisa bo ministrstvo zagotovilo sredstva za posamezno proračunsko leto v skladu z razpisom in na način, dogovorjen s pogodbo, sklenjeno z izbranimi slovenskimi prijavitelji projekta. Sredstva bodo iz proračuna Republike Slovenije izplačana v skladu z navedeno pogodbo in k njej sklenjenimi aneksi, skladno s proračunskimi možnostmi. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo osebnih podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2015, 2016 in 2017. Predvideni rok začetka financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je januar 2014 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah. Predvideno trajanje projektov je med 18 in 36 mesecev. 6. Upravičeni stroški in način financiranja Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5. poglavje), shemo državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« in Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12). Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na projektu še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini obračunane amortizacije. S tem razpisom se financirajo samo stroški, nastali od dneva podpisa pogodbe dalje oziroma od datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od dneva podpisa pogodbe. Stroški priprave in prijave na projekt niso upravičeni stroški projekta. Računov izdanih pred začetkom izvajanja projekta oziroma po koncu izvajanja projekta ni moč uveljavljati kot upravičene stroške. Stroški so upravičeni le pod pogojem, da so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti stroškov, da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in da so nujni za izvedbo projekta. Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko do 100%, v primeru da financiranje pomeni državno pomoč, pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti podjetja in tipa raziskave in znaša od 40–80%. Na podlagi Vsebinskega in finančnega poročila o izvajanju aktivnosti na projektu bo prejemnik ob zaključku vsakega leta izvajanja projekta prejel sredstva v višini največ do 100% letne vrednosti predmeta pogodbe. Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5 Navodil za prijavo. 7. Postopek razpisa Razpis bo potekal v treh fazah: – 1. faza mednarodnega razpisa: oddaja mednarodne in nacionalne predprijave (``Pre-Proposal``): preverjanje izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih kriterijev, ocena prispevka projekta k doseganju ciljev razpisa in povabilo k oddaji glavne prijave. – 2. faza mednarodnega razpisa: oddaja mednarodne glavne prijave (``Full Proposal``): preverjanje izpolnjevanja nacionalnih in mednarodnih formalnih kriterijev, mednarodna strokovna presoja in mednarodno priporočilo za sofinanciranje projektov. – 3. faza: oddaja prijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta (``Nacionalna prijava``): preverjanje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih nacionalnih partnerjev, ki so bili v okviru mednarodnega konzorcija izbrani za financiranje. Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo. 7.1. Način prijave in razpisni roki Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna predprijava, glavna prijava in prijava na nacionalni razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6 Navodil za prijavo. 7.1.1 Predprijava Rok za oddajo popolne predprijave predloga projekta je 30. april 2013 do 13. ure po srednjeevropskem času. Predprijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na mednarodni spletni strani skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+. Mednarodna oddaja predprijave je pogoj za oddajo glavne prijave. Sočasno z oddajo predprijave morajo slovenski nacionalni partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno predprijavo, ki vključuje Obrazec NPP.1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoj, Obrazec NPP.2: Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči in Obrazec NPP.3: Cilji predloga. Navedeno v Obrazcu 1 in 2 lahko ministrstvo kadarkoli preveri v ustreznih evidencah, bazah podatkov ali pri pristojnih institucijah. Podpisane in žigosane obrazce, ki sestavljajo nacionalno predprijavo, mora vsak slovenski nacionalni partner poslati v elektronski obliki (skenirano v .pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, z zadevo »Predprijava na razpis WoodWsidom-Net+«, najkasneje do 30. aprila 2013. Podrobnosti o predprijavi so navedene v točki 6.1 Navodil za prijavo. 7.1.2 Glavna prijava Konzorciji, ki so oddali predprijavo in bili povabljeni k oddaji glavne prijave, morajo glavno prijavo oddati do roka za oddajo glavne prijave, t.j. 16. september 2013 do 13. ure po srednjeevropskem času. Glavno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na mednarodni spletni strani skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+. Podrobnosti o glavni prijavi so navedene v točki 6.2 Navodil za prijavo. 7.1.3 Nacionalna prijava V primeru uspešne glavne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo ministrstvo slovenskega partnerja (oziroma koordinatorja slovenskega dela projekta, če je partnerjev več) pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora koordinator slovenskega dela projekta poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge (v tiskani in elektronski obliki, pri čemer se v primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, šteje, da je za presojo pomembna elektronska oblika), ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 8 dni od prejetja poziva slovenskemu partnerju (oziroma koordinatorju slovenskega dela projekta, če je partnerjev več). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis WoodWisdom-Net+« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene prijaviteljem. Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih vlog bo predvidoma tretji delovni dan od izteka roka za oddajo vlog na sedežu ministrstva opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju: Komisija ministrstva). Datum odpiranja vlog bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega velikega števila vlog. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo. Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki 6.3 Navodil za prijavo. 7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje 7.2.1 Faza predprijave Izpolnjevanje formalnih kriterijev mednarodne predprijave (iz točke 3.3) in formalnih nacionalnih kriterijev (iz točke 3.2.) bo najprej preverjala Komisija ministrstva. Na osnovi izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih pogojev, primernosti za nacionalno financiranje in relevantnost glede na namen in cilje razpisa ter preseganje razpoložljivih sredstev, bo Odbor mednarodnega razpisa izbral predloge projektov, ki bodo predvidoma sredi junija 2013 povabljeni k oddaji končne prijave. Postopek faze predprijave in kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.2 Navodil za prijavo. 7.2.2 Faza glavne prijave Odbor mednarodnega razpisa in ministrstvo bosta ponovno preverila formalne pogoje in skladnost glavne prijave s predprijavo. Predloge, ki bodo zadostili formalnim pogojem, bo ocenjeval Mednarodni strokovni odbor v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji (tj. prispevek k ciljem razpisa, znanstvena odličnost, kakovost konzorcija, vodenje projekta, predvideni rezultati, njihovo izkoriščanje in širjenje). Na osnovi vsebinskih ocen bo Mednarodni strokovni odbor pripravil prednostno listo najboljših projektov. Na njeni osnovi bo Odbor mednarodnega razpisa predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih zmožnosti sodelujočih držav, ki bodo potrdile, katere projekte bodo financirale. Koordinatorji vseh projektov bodo o končni odločitvi s strani Mednarodne pisarne razpisa obveščeni predvidoma decembra 2013. Postopek faze glavne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo. 7.2.3 Nacionalna prijava O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči minister, pristojen za znanost s posamičnim sklepom o izbiri za vsakega slovenskega partnerja. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne upravičenosti nacionalnih partnerjev v projektu skladno s točko 3.2 in primernosti višine ter upravičenosti stroškov) sofinanciralo najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne bodo dosegle soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, ministrstvo ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Postopek faze nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.4 Navodil za prijavo. Predvidoma v decembru 2013 bodo slovenski nacionalni partnerji prejeli sklep ministra o izboru (pri čemer morajo biti v obrazložitvi navedeni razlogi za odločitev), in jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog so informacija javnega značaja, razen tistih delov, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na del vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. 7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji. 8. Spremljanje izvajanja projektov Projekti, katerih aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev tega razpisa, bodo aktivno sodelovali pri razvijanju raziskovalnega programa WoodWisdom-Net. Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru ERA-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+ II. Priloge 1. Nacionalna predprijava (Priloga 1) 2. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta (Priloga2) i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1) 3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 3) 4. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu (Priloga 4) i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/. 10. dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kontaktna oseba je Kim Turk Križanec (kim.turk-krizanec@gov.si) in je v poslovnem času dosegljiva na tel. 01/478-47-05. Podatki o ERA-Net Plus iniciativi WoodWisdom-Net+ in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani www.woodwisdom.net.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost