Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1020. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje 1. 4. 2013 dalje, stran 3408.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 22. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Tišina za obdobje 1. 4. 2013 dalje
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja podaljšano začasno financiranje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za podaljšano začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12 in 82/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |                        |     v EUR|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|KONTO|   |OPIS                      |    Proračun|
|   |   |                        |  april–junij|
|   |   |                        |      2013|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV              |        |
|   |   |IN ODHODKOV                   |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |    769.449|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |    746.545|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)        |    603.038|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK                |    573.222|
|   |   |IN DOBIČEK                   |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE               |     26.859|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO              |     3.036|
|   |   |IN STORITVE                   |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|706 |   |DRUGI DAVKI                   |      0,00|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)     |    143.507|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU               |     28.224|
|   |   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA            |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE              |      589|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|712 |   |DENARNE KAZNI                  |      200|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV      |     94.145|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             |     20.349|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        |      315|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|721 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG            |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA |      315|
|   |   |PREMOŽENJA                   |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)           |     1.138|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV        |     1.138|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|731 |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI               |     21.451|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI               |     21.451|
|   |   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|741 |   |PREJETA SREDSTVA                |        |
|   |   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA             |        |
|   |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |    717.335|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |    277.185|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        |     84.687|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV             |     13.000|
|   |   |ZA SOCIALNO VARNOST               |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |    176.881|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             |     2.617|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA               |       0|
|   |   |V REZERVE                    |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |    278.952|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|410 |   |SUBVENCIJE                   |     18.420|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM             |    170.090|
|   |   |IN GOSPODINJSTVOM                |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM  |     33.797|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |     56.645|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           |     89.846|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       |     89.846|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          |     71.353|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|430 |   |INVESTICIJSKI TRANSFER             |       0|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|431 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |     68.181|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|432 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM      |     3.172|
|   |   |UPORABNIKOM                   |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       |     52.114|
|   |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.) |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |      622|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)          |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|752 |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |      622|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |       0|
|   |   |(440+441)                    |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|440 |   |DANA POSOJILA                  |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|441 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |      622|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA              |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|50  | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)               |       0|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE               |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)              |     26.124|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            |     26.124|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   |     26.612|
|   |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |    –26.612|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE                |    –52.114|
|   |   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)              |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV                 |        |
|   |   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
|9009 |   |splošni sklad za drugo             |    434.873|
+-----+-----+------------------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2013 dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2013 oziroma najpozneje do 30. junija 2013.
Št. 007-0001/2013
Tišina, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost