Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

977. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica, stran 3337.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/96, 44/07, 27/10), v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90) in 115. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 21. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/97) se v 26. členu doda zadnja alineja, ki se glasi:
»– žarni zidovi.«
2. člen
V 31. členu se številka »2,5 m« zamenja s številko »2,0 m« ter številka »2,30 m « s številko »2,0 m«.
3. člen
V 37. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V primeru pokopa v žarni zid, najemnik grobnega prostora plačuje letno najemnino v višini najemnine za enojni grobni prostor, tj 2,0 m2. Ob prijavi pokopa v žarni zid, najemnik poravna enkratne investicijske stroške za ureditev nagrobne plošče in poličke na žarnem zidu.
Prostor za raztros pepela ali prostor za anonimni pokop se plača v enkratnem znesku v višini enoletne najemnine enojnega groba, tj. 2,0 m2.«
4. člen
Zadnji odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbrana sredstva so prihodek izvajalca pokopališke dejavnosti«.
5. člen
V 45. členu se številka »50.000,00 SIT« zamenja s številko »200,00 €« ter številka »10.000,00 SIT« s številko »42,00 €«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013
Cerknica, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost