Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 215-2/2013 Ob-2038/13 , Stran 1076
Št. 215-2/2013 Ob-2038/13
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi 106.f do 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), 3. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), določb Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/13) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06, 43/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-787, faks 03/42-65-682. 2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve in dogodke ter projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2013. Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med projekte sodijo izdaja knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki se načrtujejo skozi daljše časovno obdobje. Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine. 3. Pogoji in merila Pogoji: Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim pogojem: – morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena izven MOC; – morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev; – morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj; – morajo predstavljati mesto oziroma dogodke v njem; – morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev; – morajo predstavljati tuje mesto oziroma njihovo ustvarjanje; – se bodo izvajali in zaključili v letu 2013. Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, projektov ali dogodkov v letu 2013 imajo: – pravne osebe s sedežem v MOC: gospodarske družbe, zavodi, društva, organi in organizacije, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež v Mestni občini Celje; – samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v MOC (s.p.); – avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim prebivališčem v MOC. Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami, navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ dve prireditvi, projekta ali dogodka, kolikor je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah. Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov MOC. Merila: – kakovost, preglednost in inovativnost projekta, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije, – tradicionalnost projekta, – celovita promocija projekta, – število realiziranih projektov v zadnjih treh letih, – projekt, ki je usmerjen v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč na območju MOC, – visoka in kakovostna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih mednarodnih ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.), – udeležba na mednarodnih gostovanjih, profesionalnih festivalih, katerih selektorji so vrhunska imena mednarodnega umetniškega kroga in so izvajalci le profesionalci oziroma smiselno za vsa ostala področja (šport, izobraževanje ipd.), – dosedanje delo in reference. Komisija lahko za dogodke izjemnega pomena za MOC in njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost, razvojne potenciale, ki vključujejo večje število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli dodatne točke. Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani MOC (http://moc.celje.si, meni Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta). 4. Okvirna višina sredstev Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 50.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (22. 4. 2013) največ do 19.000,00 EUR, na drugem razpisnem roku (11. 6. 2013) največ do 14.000,00 EUR in na tretjem razpisnem roku (1. 10. 2013) največ do 17.000,00 EUR. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega finančnega in vsebinskega poročila. 5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Vloge je mogoče oddati po pošti, na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali oddati v Glavni pisarni MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v času uradnih ur, in sicer najkasneje do: – 22. aprila 2013, do 15. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2013, – 11. junija 2013, do 15. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. maja do 31. avgusta 2013, – 1. oktobra 2013 do 15. ure za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2013. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, in z oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte. 7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Komisija bo vloge, ki bodo prispele do prvega roka, to je 22. aprila 2013, do 15. ure, obravnavala v tednu od 23. do 26. aprila, vloge, ki bodo prispele do drugega roka, to je do 11. junija 2013, do 15. ure, v tednu od 12. do 14. junija, in vloge, ki bodo prispele do tretjega roka, to je 1. oktobra 2013, do 15. ure, v tednu od 2. do 4. oktobra. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi sredstev. Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom. MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju v letu 2013, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, na tel. 03/42-65-878 oziroma na elektronskem naslovu: anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost