Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 478-33/2013 Ob-2039/13 , Stran 1108
Št. 478-33/2013 Ob-2039/13
Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/13), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Piran za leto 2013 (sklep občinskega sveta: 410-2/2012, 20. 10. 2012) ter posamičnega programa prodaje, objavlja Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran (v nadaljevanju: prodajalec)
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
1. Predmet prodaje: osebni avtomobil znamke volkswagen, model: passat 2,0 TDI sport, letnik 2005, prostornina in moč motorja (ccm/kw): 1968/103, št. vrat: 4, limuzina, 5 sedežev, kovinsko sive barve, ca. 120.600 prevoženih kilometrov (osebni avtomobil je v vsakodnevni uporabi prodajalca). Podroben opis vozila in fotografije ter vzorec ponudbe in pogodbe je objavljen na spletni strani Občine Piran: www.piran.si, rubrika: javni razpisi. Lastnik vozila: Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran. 2. Izhodiščna cena: 5.800,00 €. V izhodiščno vrednost niso vključeni stroški, vezani na postopek prodaje, stroški vezani na prepis. Stroške odjave vozila nosi prodajalec; vsi ostali stroški bremenijo kupca. 3. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. S kupcem se sklene prodajna pogodba. 4. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno overjeno pooblastilo. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 % izhodiščne cene, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic za pravne osebe 20100-2 in za fizične osebe 20101-2, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 16. 4. 2013, do vključno 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke oziroma matične številke; – navedbo predmeta nakupa oziroma predmeta, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki se ne biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, iz katere naj izhaja, da je ponudnik seznanjen s tem, da vse stroške v zvezi z nakupom rabljenega vozila, razen stroškov odjave vozila, nosi kupec rabljenega motornega vozila. Izjava mora biti podpisana s strani ponudnika oziroma pooblaščenca; – v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, overjeno pooblastilo; – dokazilo o plačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene, št. transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, za primer, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 5. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Ponudba za nakup vozila – ne odpiraj«, najkasneje do 16. 4. 2013, do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma bo predložena v vložišče občine. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika oziroma ime s sedežem oziroma naslovom. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana občine pooblaščena Komisija. 7. Odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2013, ob 9. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno. 8. Merilo za izbiro najugodnejšega kupca je najvišja ponujena cena. V primeru prejetih več istih ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja s ciljem doseči čim višjo kupnino. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 8 dni od datuma odpiranja ponudb. 9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Župan občine lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist občine. Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Izročitev vozila v posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov. 11. Ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb, po predhodnem dogovoru s Sandijem Prodanom, tel. 05/671-03-24 (sandi.prodan@piran.si), ki tudi posreduje podrobnejše podatke o vozilu, ali Martino Kukovec, tel. 05/671-03-37 (martina.kukovec@piran.si). 12. Stroški in davščine: vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo za nakup rabljenega vozila – razen stroškov odjave vozila – nosi kupec.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost