Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2074/13 , Stran 1029
Ob-2074/13
Spremembe
Vsebina javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2012), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 8. 6. 2012, Ob-3056/12 s spremembami, objavljenimi v Uradnem listu št. 90 z dne 30. 11. 2012 se spremeni v naslednjih točkah: 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1. Splošni pogoji Se prvi odstavek spremeni na: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2013 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno. Tretji odstavek se spremeni na: Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 in izkaz poslovnega izida za leto 2012, – za podjetja, ustanovljena v letu 2013 velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. V sedmem odstavku se pogoji, pod katerimi se podjetje ne more prijaviti na razpis, v tretji alineji spremenijo na: – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2012, skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. V točki 4.2. kreditni in garancijski pogoji: se tretja alineja spremeni na Kreditno-garancijska linija je odprta za MSP-je, in sicer kot: A.1. Razvojne garancije A.2. Mikrogarancije (izbris opombe) 7. Upravičeni stroški projekta se zadnji odstavek spremeni na: Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada se spremeni na: Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2014. 14. Vsebina vloge se točki 2. in 3. spremenita na: 2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2012 in 2011. Podjetja ustanovljena v letu 2013, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene raziskav in razvoja za leto 2012« (interni dokument podjetja).
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost