Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1008. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A, stran 3386.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) sprejmem
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 49/11; v nadaljevanju: OPN Sodražica ID).
Skladno s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKS-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt) se postopek sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID z oznako A vodi po skrajšanem postopku, saj se spremembe nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID obsegajo:
a) posamične spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorskih izvedbenih pogojev OPN Sodražica ID z oznako A znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela OPN Sodražica ID,
b) obravnavo predlogov in pobud posameznih lastnikov zemljišč znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na spremembe tekstualnega dela s posamičnimi popravki besedila odloka OPN Sodražica ID,
c) jasnejši opis posameznih delov besedila odloka OPN Sodražica ID s posamičnimi popravki besedila OPN Sodražica ID.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev odloka OPN Sodražica ID z oznako A. Nespremenjeni ostajajo grafični del OPN ID in določbe, ki določajo osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica, ki se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini Sodražica, do objave tega sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID) z oznako A
V obdobju po sprejetju OPN Sodražica ID in njegovi uveljavitvi oktobra 2011 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Sodražica, Upravne enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč, posameznikov in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana ter podani so bili predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Sodražica ID za posamezna območja.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID po skrajšanem postopku bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi in deli odloka.
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna območja in tematska področja.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID)
Spremembe in dopolnitve določil tekstualnega dela OPN Sodražica ID se nanašajo izključno na območje stavbnih zemljišč v Občini Sodražica, in sicer na posamezne spremembe in dopolnitve splošnih in posebnih prostroskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem in drugim zahtevam, bodo uvrščene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID ugotovi, da je za posamezno pobudo ali predlog potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, analize in preizkuse ter ta sprememba oziroma dopolnitev zahteva uskladitev ali vnos tudi v kartografski del OPN Sodražica ID, se pobuda ali predlog vnese v spremembe in dopolnitve z oznako B.
5. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID)
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID so:
+-------------------+-------------------+
|– priprava osnutka |največ 2 meseca  |
|sprememb in    |          |
|dopolnitev OPN   |          |
|Sodražica ID    |          |
+-------------------+-------------------+
|– priprava     |največ 1 mesec po |
|dopolnjenega    |pridobitvi in   |
|osnutka      |uskladitvi smernic |
|          |nosilcev urejanja |
|          |prostora      |
+-------------------+-------------------+
|– priprava     |največ 1 mesec po |
|predloga      |zaključku javne  |
|          |razgrnitve     |
+-------------------+-------------------+
|– priprava     |največ 2 meseca po |
|dopolnjenega    |pridobitvi     |
|predloga      |pozitivnih mnenj  |
|          |nosilcev urejanja |
|          |prostora s     |
|          |postopkom     |
|          |usklajevanja.   |
+-------------------+-------------------+
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrtom za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Sodražice ID, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve),
– Zavod RS za varstvo narave (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za promet (za področje cestnega prometa),
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
– Občina Sodražica,
– Elektro Ljubljana, DE Kočevje (za področje električne energije),
– Hydrovod d.o.o. (za področje vodooskrbe),
– Komunala Ribnica d.o.o. (področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju),
– Telekom Slovenije (za področje telekomunikacij).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Sodražica – www.sodrazica.si.
Št. 350-2/13-1
Sodražica, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost