Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 030-3/2010 Ob-2053/13 , Stran 1079
Št. 030-3/2010 Ob-2053/13
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, v letu 2013
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in sicer po področjih do naslednjih višin: 1.1. Šport otrok in mladine: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok – 2.000,00 EUR, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 28.198,00 EUR, – športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 800,00 EUR, – športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 800,00 EUR, – interesna športna vzgoja mladine – 8.800,00 EUR, – programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 64.500,00 EUR, – programi športa nadarjene mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – 45.000,00 EUR. 1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 30.000,00 EUR. 1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 38.000,00 EUR. 1.4. Šport invalidov – 4.500,00 EUR. 1.5. Strokovno usposabljanje – 2.500,00 EUR. 1.6. Športne prireditve klubov in društev: – velike nacionalne, mednarodne – 8.000,00 EUR, – mednarodna dejavnost – 3.600,00 EUR, – druge prireditve – 4.500,00 EUR. 1.7. Šolska športna tekmovanja: – osnovna šola – 3.400,00 EUR, – srednja šola – 3.400,00 EUR. 1.8. Športno aktivne počitnice, počitniški programi – 6.300,00 EUR. 1.9. Plavalno opismenjevanje – 3.500,00 EUR. 1.10. Strokovno delo društev in zvez – 36.528,00 EUR. 1.11. Občinska panožna športna šola – 10.000,00 EUR. 2. Pogoji sofinanciranja 2.1. Usposobljenost kandidata Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. 2.2. Ostali pogoji Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane v MO Slovenj Gradec, – da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za klube in društva), – Mestni občini Slovenj Gradec redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke, – imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu, – so registrirani in opravljajo svojo dejavnost najmanj eno leto. V skladu s pravilnikom imajo pravico do sredstev za strokovno usposabljanje vsi izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2013. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju. 3. Vsebina vloge Vloge morajo vsebovati: – izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za področje na katerem kandidira prosilec, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu, – druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem obrazcu. 4. Rok in način prijave Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do petka, 19. 4. 2013, ali tega dne priporočeno na pošti. Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče: – polni naslov pošiljatelja, – polni naslov prejemnika, – pripis »Ne odpiraj – javni razpis Šport 2013«. 5. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec. Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan. Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 19. 6. 2013, rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si). Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe. 6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni strani: http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Marijan Klemenc 02/88-121-24, 051/320-997, marijan.klemenc@slovenjgradec.si, Borut Marošek 02/88-462-82, 031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost