Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1024. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku, stran 3413.

Na podlagi 61.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SD ZN)
Proizvodno območje »Danfoss«, je locirano ob zahodni mestni obvoznici, na severno in vzhodno stran je omejeno z zeleno tampon cono, ki varuje stanovanjsko območje, na južno stran se navezuje na obstoječe industrijsko območje, na zahodno stran pa meji na zahodno obvoznico mesta Črnomelj in posredno na območje energetike.
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06) ureja območje proizvodnje bivšega lastnika Danfoss. Podjetje Akrapovič d.d., ki je pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta, želi graditi objekte za potrebe svoje dejavnosti predvidene po obstoječem ZN, vendar z določenimi odstopanji v tlorisni velikosti objekta, obliki strehe in z odmikom od gradbene linije. Ugotavlja se, da so merila in pogoji za posege v prostor v veljavnem prostorskem aktu tako natančno definirani, da odstopanj za potrebe gradnje potrebnih objektov novega lastnika ni mogoče izvesti brez predhodne spremembe ZN.
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – TP in 10/13 – obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno s podrobno namensko rabo IP – površine za industrijo, ureja pa se z OPPN z oznako ČR/2-OPPNb – ZN Danfoss.
Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter interesa občine za pomoč gospodarstvu se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta.
2. Območje SD ZN
Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj. Po potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale sosednje bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.
4. Roki za pripravo
Priprava SD ZN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+----------------------+-----------+-------+
|Faza         |Nosilec  |Rok/dni|
+----------------------+-----------+-------+
|sklep o pripravi   |Občinski  | 1  |
|           |svet    |    |
+----------------------+-----------+-------+
|objava sklepa v    |občina   | 7  |
|Uradnem listu RS   |      |    |
+----------------------+-----------+-------+
|izdelava osnutka   |izdelovalec| 5  |
+----------------------+-----------+-------+
|pridobivanje smernic |nosilci  | 5  |
|           |urejanja  |    |
|           |prostora – |    |
|           |samo Občina|    |
|           |Črnomelj  |    |
+----------------------+-----------+-------+
|izdelava dopolnjenega |izdelovalec| 10  |
|osnutka        |      |    |
+----------------------+-----------+-------+
|objava javnega    |občina   | 7  |
|naznanila       |      |    |
|v Uradnem listu RS  |      |    |
+----------------------+-----------+-------+
|javna razgrnitev in |občina,  | 15  |
|javna obravnava    |izdelovalec|    |
+----------------------+-----------+-------+
|zavzemanje stališč do |občina,  | 5  |
|pripomb        |izdelovalec|    |
+----------------------+-----------+-------+
|potrditev stališč do |občinski  | 5  |
|pripomb        |svet,   |    |
|in seznanitev     |občina   |    |
|javnosti       |      |    |
+----------------------+-----------+-------+
|priprava predloga   |izdelovalec| 5  |
+----------------------+-----------+-------+
|pridobivanje mnenj  |nosilci  | 5  |
|nosilcev urejanja   |urejanja  |    |
|prostora       |prostora  |    |
|           |– samo   |    |
|           |Občina   |    |
|           |Črnomelj  |    |
+----------------------+-----------+-------+
|usklajen predlog   |izdelovalec| 5  |
+----------------------+-----------+-------+
|sprejem odloka na   |občinski  | 5  |
|Občinskem svetu    |svet    |    |
+----------------------+-----------+-------+
|objava odloka v    |občina   | 7  |
|Uradnem listu RS   |      |    |
+----------------------+-----------+-------+
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je približno 3 mesece.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe SD ZN, so:
– Občina Črnomelj – področje urejanja prostora.
V primeru, da se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave SD ZN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.
Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne 28. marca 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost