Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

995. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno, stran 3355.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1, 51/12 Odl. US), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek in merila za razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju stroškov delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij ter izvedbe njihovih programov, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Ljubno.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so:
1) humanitarne organizacije, to so društva, zveze društev in druge oblike organizacij, katerih člani v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije,
2) invalidske organizacije, to so društva, zveze društev in druge oblike organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega varstva v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije,
3) druge, programsko sorodne organizacije, ki so organizirane kot društva, združenja ali druge oblike nevladnih organizacij, ki izvajajo neprofitne programe na področju socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti in imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.
3. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so stroški delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izvajajo posebne socialne programe, namenjene reševanju socialnih stisk in težav oziroma reševanju socialnih potreb posameznikov in njihovi programi.
(2) Občina na podlagi tega pravilnika ne financira:
– nakupa opreme in osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,
– društev, zveze društev in drugih organizacij ter njihovih projektov in programov, za katera so bila v proračunskem letu, za katerega se sredstva dodeljujejo, za isti namen že dodeljena sredstva iz drugih javnih razpisov Občine Ljubno,
– projektov in programov, ki jih posamezni upravičenci že planirajo v okviru občinskega praznika Občine Ljubno.
4. člen
(sredstva)
(1) Finančna sredstva za dodelitev po tem pravilniku se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Ljubno, njihovo višino pa določi Občinski svet Občine Ljubno z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi meril za sofinanciranje ter po postopku, opredeljenem v tem pravilniku.
5. člen
(pogoji)
Upravičenci do proračunskih sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje socialnih, humanitarnih ali invalidskih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež na območju Občine Ljubno ali izven občine oziroma imajo včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Ljubno, njihovi programi in projekti pa so po presoji strokovne komisije tudi v javnem interesu Občine Ljubno,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih projektov in programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– občinski upravi Občine Ljubno za vsako leto, za katero prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, v roku dostavijo letna poročila o realizaciji programov, za katera so prejeli sredstva,
– nimajo neporavnanih drugih obveznosti do Občine Ljubno.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
(potek postopka)
Postopek izbire upravičencev do finančnih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– začetek postopka z imenovanjem strokovne komisije,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– odpiranje prejetih vlog,
– obravnavanje vlog.
3. Ocenjevanje vlog in odločanje:
– priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja odločb.
4. Pogodba:
– obvezna vsebina pogodbe,
– sklenitev pogodb.
5. Nadzor nad porabo sredstev:
– poročanje,
– nadzor.
a) Uvedba postopka
7. člen
(začetek postopka)
Župan začne postopek z imenovanjem tričlanske strokovne komisije, pristojne za vodenje postopka dodelitve sredstev in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
8. člen
(strokovna komisija)
(1) Najmanj en član tričlanske strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti strokovni delavec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
(2) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(3) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
9. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– navedbo meril za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge ter naslov vložišča,
– način pošiljanja oziroma dostave vlog in njihovo vsebino,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
(3) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim upravičencem na sedežu Občine Ljubno in na spletni strani http://www.ljubno.si.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– tekst objave javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
b) Priprava vlog za obravnavo
11. člen
(vloga)
(1) Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
(2) Na vložišču pristojna oseba vsako prejeto vlogo označi z datumom in uro prispetja.
12. člen
(odpiranje prejetih vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov strokovne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
(3) Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih dokumentov (formalna popolnost vloge).
13. člen
(obravnavanje vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
c) Ocenjevanje vlog in odločanje
14. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
15. člen
(izdaja odločb upravičencem)
(1) Direktor občinske uprave na podlagi prejetega predloga strokovne komisije z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Ljubno.
d) Pogodba
16. člen
(vsebina pogodbe)
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
– namen, za katerega so sredstva dodeljena ter višino dodeljenih sredstev,
– rok porabe sredstev in trajanje pogodbe,
– obveznost upravičenca k predložitvi letnega poročila o svojem delovanju in rok za predložitev letnega poročila,
– način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
17. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo in se ga pozove k podpisu le-te. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(2) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
(3) Občina Ljubno sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne pogodbo.
e) Nadzor nad porabo sredstev
18. člen
(poročanje)
(1) Upravičenec je dolžan Občini Ljubno v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna. Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Ljubno, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
19. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava ter nadzorni odbor občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
(3) V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
20. člen
(merila za sofinanciranje)
(1) Strokovna komisija pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upošteva merila za sofinanciranje, ki so razdeljeni na naslednja dva sklopa:
1. merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev,
2. merila za vrednotenje programov upravičencev.
(2) Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih vlog.
21. člen
(Merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev)
 MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI UPRAVIČENCEV | Število točk
                        | (največ 40
                        |  točk)
------------------------------------------------+--------------
a) Lociranosti sedeža organizacije       |
------------------------------------------------+--------------
1. Sedež organizacije je v Občini Ljubno    |  5 točk
------------------------------------------------+--------------
2. Sedež organizacije je izven Občine Ljubno,  |  1 točka
vendar ima včlanjene tudi občane Občine Ljubno |
------------------------------------------------+--------------
b) Dejavnost organizacije            |
------------------------------------------------+--------------
1. Organizacija izvaja redno dejavnost     |  5 točk
(aktivnosti čez celo leto oziroma vsaj 9    |
mesecev)                    |
------------------------------------------------+--------------
2. Organizacija izvaja občasno dejavnost    |  3 točke
(občasna aktivnost)               |
------------------------------------------------+--------------
c) Status delovanja v javnem interesu      |
------------------------------------------------+--------------
1. Organizacija ima veljavno odločbo      |  5 točk
pristojnega državnega organa, da deluje v    |
javnem interesu                 |
------------------------------------------------+--------------
d) Članstvo v organizaciji           |
------------------------------------------------+--------------
1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, |  1 točka
ki so občani Občine Ljubno           |
------------------------------------------------+--------------
2. Organizacija ima včlanjenih od 20 % do 50 % |  3 točke
članov, ki so občani Občine Ljubno       |
------------------------------------------------+--------------
3. Organizacija ima včlanjenih 50 % ali več   |  5 točk
članov, ki so občani Občine Ljubno       |
------------------------------------------------+--------------
4. Organizacija ima včlanjene tudi člane z   |  5 točk
motnjami v duševnem razvoju           |
------------------------------------------------+--------------
e) Dejavnost organizacije obsega tudi      |
obiskovanje svojih članov ali drugih občanov  |
Občine Ljubno na domu              |
------------------------------------------------+--------------
1. Socialna pomoč (obiski, pogovori, svetovanja |  5 točk
in drobne pozornosti)              |
------------------------------------------------+--------------
2. Finančna pomoč (v obliki bonov, popustov,  |  5 točk
brezplačne opreme za spremljanje bolezenskih  |
stanj …)                    |
------------------------------------------------+--------------
f) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih |
društvenih publikacij              |
------------------------------------------------+--------------
1. Izdaja društvenih publikacije (skupno do 10 |  3 točke
različnih izvodov letno)            |
------------------------------------------------+--------------
2. Izdaja društvenih publikacij (skupno 10 ali |  5 točk
več različnih izvodov letno)          |
22. člen
(Merila za vrednotenje programov upravičencev)
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV UPRAVIČENCEV  | Število točk
(Strokovna komisija dodeli točke za vsak program| (največ 30
posebej, organizacija pa lahko prijavi največ 3 |   točk)
programe.)                   |
------------------------------------------------+--------------
a) Nivo prijavljenega programa         |
------------------------------------------------+--------------
1. Jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s|  5 točk
predmetom razpisa, izhajajo iz potreb      |
uporabnikov in so v interesu občine       |
------------------------------------------------+--------------
2. Program omogoča udeležencem lažje      |  5 točk
komuniciranje z okoljem, lažje vključevanje v  |
vsakdanje življenje oziroma je zasnovan tako, da|
vzpodbuja udeležence k aktivnemu preživljanju  |
prostega časa                  |
------------------------------------------------+--------------
3. Jasno opredeljeni stroški organizacije in  |  5 točk
finančna struktura programa           |
------------------------------------------------+--------------
b) Vsebina prijavljenega programa, ki ne    |
predstavlja organizacije strokovne ekskurzije  |
ali izleta                   |
------------------------------------------------+--------------
1. Program zajema organizacijo neprofitne    |  5 točk
prireditve na območju Občine Ljubno       |
------------------------------------------------+--------------
2. Program zajema organizacijo predavanja,   |  5 točk
seminarja ali drugega izobraževalnega programa |
za svoje člane in za druge interesente     |
------------------------------------------------+--------------
3. Program vključuje aktivno udeležbo mladih  |
(npr. nastopanje, predstavitve izdelkov, pomoč |  5 točk
pri humanitarnih akcijah …)           |
------------------------------------------------+--------------
c) Vsebina prijavljenega programa, ki      |
predstavlja organizacijo strokovne ekskurzije  |
ali izleta                   |
------------------------------------------------+--------------
4. Vsebina programa je tematsko obarvana in   |  5 točk
spodbuja vrednote organizacije         |
------------------------------------------------+--------------
5. Program zajema organizacijo strokovne    |  5 točk
ekskurzije ali izleta, ki vključuje tudi ogled |
naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti   |
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2013-1
Ljubno, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost