Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1022. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja, stran 3411.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11, ZKZ-C) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 19. marca 2013 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem be­sedilu: OPPN) za halo za obiranje in sušenje hmelja, ki ga je izdelalo podjetje RC planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 671/12 v marcu 2013.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 8. aprila do 8. maja 2013 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33, Petrovče,
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 17. 4. 2013 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in na oglasni deski krajevne skupnosti Petrovče ter v časopisu Utrip. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2012-2
Žalec, dne 19. marca 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost