Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1014. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., stran 3395.

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 50/12) je župan Občine Šentrupert dne 18. 3. 2013 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1. člen
Spreminja se dosedanji 7. člen Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., ki se spremenjen glasi:
»Javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob in na ureditvenem območju Les­no predelovalnega centra Šentrupert.
Javno podjetje opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) naslednjo osnovno dejavnost:
– 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
– 35.220 Distribucija plinastih goriv
    po plinovodni mreži,
Poleg osnovnih dejavnosti iz prvega
odstavka tega člena, sodi med
dejavnosti podjetja še:
35.112 Proizvodnja električne
    energije v termoelektrarnah in
    jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne
    energije
35.140 Trgovanje z električno
    energijo
35.210 Proizvodnja plina
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi
    po plinovodni mreži
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
42.210 Gradnja objektov oskrbne
    infrastrukture za tekočine in
    pline
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
    gradnje
43.210 Inštaliranje električnih
    napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih,
    plinskih in ogrevalnih
    napeljav in naprav
46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
    tekočimi in plinastimi gorivi
46.740 Trgovina na debelo s
    kovinskimi proizvodi,
    inštalacijskim materialom,
    napravami za ogrevanje
52.100 Skladiščenje
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge
    periodike
58.190 Drugo založništvo
59.140 Kinematografska dejavnost
62.090 Druge z informacijsko
    tehnologijo in računalniškimi
    storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
    povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.200 Oddajanje in obratovanje
    lastnih ali najetih
    nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za
    plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
    svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in
    tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
    analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih
    agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
    prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega
    mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne
    in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in
    računalniških naprav v najem
    in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
    in opredmetenih sredstev v
    najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava
    dokumentov in druge posamične
    pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
    srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno
    izobraževanje izpopolnjevanje
    in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti
    izobraževanja.
2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0002/2013
Šentrupert, dne 18. marca 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost