Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 50/2013 Ob-2079/13 , Stran 1115
Št. 50/2013 Ob-2079/13
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta IOC Prihova
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno zemljišče, namenjeno industrijsko-obrtni gradnji. Zemljišče leži ob regionalni cesti Mozirje – Radmirje. V IOC Prihova je že zgrajenih nekaj poslovnih objektov. Zemljišča so komunalno opremljena (cesta, vodovod, toplovod, kanalizacija – do parcele, elektro in TK omrežje). Vsa nova komunalna oprema je všteta v ceno zemljišča. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja zemljišča: 2.1. Zemljišče P3-A (parc. št. 64/12, njiva, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, pašnik, v izmeri 1635 m2, obe k.o. Prihova) skupaj 2.350 m2. Izhodiščna cena 124.009,50 EUR. Navedena cena ne vsebuje 20% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Zemljišče P4-B (parc. št.64/15, travnik, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, pašnik, v izmeri 1075 m2, parc. št. 46/2, njiva, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92, pašnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, neplodno, v izmeri 203 m2, parc. št. 47/117, pašnik, v izmeri 443 m2, vse k.o. Prihova) skupaj 2.715 m2. Izhodiščna cena 143.270,55 EUR. Navedena cena ne vsebuje 20% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Zemljišče P5-A (parc. št. 64/17, travnik, v izmeri 1258 m2, parc. št. 47/97, pašnik, v izmeri 882 m2 in parc. št. 46/5, njiva, v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova) skupaj 2.395 m2. Izhodiščna cena 126.384,15 EUR. 2.4. Zemljišče P5-B (parc. št. 46/4, njiva, v izmeri 506 m2, parc. št. 1200/66,neplodno, v izmeri 197 m2, parc. št. 47/96, pašnik, v izmeri 1420 m2, vse k.o. Prihova) skupaj 2.123 m2 Izhodiščna cena 112.030,71 EUR. 2.5. Zemljišče P6 (parc. št. 47/104, gozd, v izmeri 1006 m2 in parc. št. 47/122,gozd, v izmeri 474 m2 in neplodno, v izmeri 2189 m2, obe k.o. Prihova) skupaj 3.669 m2 Izhodiščna cena 193.613,13 EUR. 2.6. Zemljišče P7-A (parc. št. 47/105, gozd, v izmeri 800 m2 in parc. št. 47/124, gozd, v izmeri 1105 m2, obe k.o. Prihova) skupaj 1.905 m2. Izhodiščna cena 100.526,85 EUR. 2.7. Zemljišče P7-B (parc. št. 47/106, gozd, v izmeri 1008 m2 in parc. št. 47/125, gozd, v izmeri 825 m2, obe k.o. Prihova) skupaj 1.833 m2. Izhodiščna cena 96.727,41 EUR. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; 3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Nazarje; 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino; 3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 0075825-7221003-05; 4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge iz točke 4.5. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 6. 5. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – Ponudba IOC Prihova« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev, – izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe. 5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: obcina@nazarje.si. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 7. 5. 2013, ob 14. uri, v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost