Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1005. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3384.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 z dne 20. 3. 1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 popr.)), ter Statuta MO Slovenj Gradec je občinski svet MO Slovenj Gradec na 23. seji dne 19. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/10).
2. člen
Spremeni se 9. člen (vsebine) – poglavje številka III. v točkah 3.1.4., 3.2. in 3.3. tako, da se po novem glasijo:
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami: Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri so najmanj 4 otroci in največ 10 otrok ter objekt.
3.2. Športna rekreacija: Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo do 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 10 in največ 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
3.3. Kakovostni šport: V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodajo točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v TABELI št. 4.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI št. 2.
3. člen
Spremeni se 11. člen (razvojne in strokovne naloge v športu) – poglavje številka IV. tako, da se točka 4.4.3. po novem glasi:
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,
– prireditev ima tradicijo (najmanj tri leta),
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem,
– na njej sodeluje najmanj 6 ekip oziroma 30 posameznikov,
– medobčinska prireditev se razlikuje od občinske po tem, da so iz drugih občin vsaj tri ekipe oziroma 10 posameznikov.
Izvajalec mora teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti MO SG. Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu na obrazcu, ki je kot priloga razpisu. Poročilo je potrebno dostaviti na MO Slovenj Gradec.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
4. člen
Spremeni se 18. člen (določitev višine sredstev) – poglavje številka VI. Tako, da se tabeli številka 3. in 5. po novem glasita:
Tabela 3 – ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT INVALIDOV (v točkah)
+-------------------+--------+------------+
|   PROGRAM   | Objekt | Strokovni |
|          | (ure) |  kader  |
+-------------------+--------+------------+
|     KF    |  1  |   0,5  |
+-------------------+--------+------------+
|Športna rekreacija | do 80 |   0   |
|članov in članic  |    |      |
+-------------------+--------+------------+
|Za socialno in zdr.| do 80 |   40   |
|ogrožene, st. od 65|    |      |
|let        |    |      |
+-------------------+--------+------------+
|Šport invalidov  | do 80 |   40   |
+-------------------+--------+------------+
KF – korekcijski faktor
Količina odobrenih ur mora biti skladna z odobrenimi termini na športnih objektih.
Odobrene ure na kegljišču se upoštevajo na eno stezo. Skupina šteje 10 članov.
Tabela 5 – MEDNARODNE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE (v točkah)
+------------------+-----+----+------+------+------+------+-----+
|  Lansko št.  |30–70|71– | 101– | 151– | 201– | 301– | 501 |
| udeležencev /  |   |100 | 150 | 200 | 300 | 500 | in |
| Nivo prireditve |   |  |   |   |   |   | več |
+------------------+-----+----+------+------+------+------+-----+
|Občinska šp.   | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|prireditev    |   |  |   |   |   |   |   |
+------------------+-----+----+------+------+------+------+-----+
|Medobčinska šp.  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|prireditev    |   |  |   |   |   |   |   |
+------------------+-----+----+------+------+------+------+-----+
|Državna šp.    | – | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|prireditev    |   |  |   |   |   |   |   |
+------------------+-----+----+------+------+------+------+-----+
|Mednarodna šp.  | – | – | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|prireditev    |   |  |   |   |   |   |   |
+------------------+--------------------------------------------+
|Jubilejna     |Se prizna vsakih 10 let. Točkam se prišteje |
|prireditev    |20 % le-teh.                |
+------------------+--------------------------------------------+
|Uradna prireditev |Kolikor je prireditev na seznamu NPŠZ, se  |
|NPŠZ       |točkam prišteje 20 % le-teh.        |
+------------------+--------------------------------------------+
Izvajalec mora eden teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti upravo MO SG. Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu o izvedbi le upravi MO SG.
5. člen
Poglavju številka 6. se dodajo tabele številka 7, 8 in 9 ki se glasijo:
Tabela 7 – POČITNIŠKI PROGRAMI (v točkah)
+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+
|Lansko   |15–30|31–45|46–60|61–75 |76–90| Več |
|št.    |   |   |   |   |   | kot |
|udeležencev|   |   |   |   |   | 90 |
+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+
|Število  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|točk    |   |   |   |   |   |   |
+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+
Tabela 8 – Razvrstitev kluba v razrede na občinskem nivoju (v točkah)
+--------------------+--------------------+
|    Razred    |    točke    |
+--------------------+--------------------+
|     1.     |     80     |
+--------------------+--------------------+
|     2.     |     60     |
+--------------------+--------------------+
Tabela 9 – Tekmovalni uspehi v preteklem letu (v točkah)
+---------+--------------+----------------+---------------------+
| Mesto | OI, SP, YOG | EP, EYOF, MI |     DP     |
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|     |člani| do | do|člani | do | do |člani| do | do | do |
|     |   | 23 | 18|   | 23 | 18 |   | 23 | 18 | 14 |
|     |   |let |let|   |let | let|   | let | let| let|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  1  | 100 | 70 | 50| 60 | 42 | 30 | 30 | 21 | 10 | 9 |
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  2  | 90 | 63 | 45| 50 | 35 | 15 | 25 | 17,5|12,5| 7,5|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  3  | 80 | 56 | 40| 40 | 28 | 20 | 20 | 14 | 10 | 6 |
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  4  | 60 | 42 | 30| 30 | 21 | 15 | 15 | 10,5| 7,5| 4,5|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  5  | 50 | 35 | 15| 25 | 17 |12,5| 10 | 7 | 5 | 3 |
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|  6–9  | 40 | 28 | 20| 20 | 14 | 10 | 8 | 5,6 | 4 | 2,4|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
| 10–15 | 30 | 21 | 15| 15 |10,5| 7,5| 5 | 3,5 | 2,5| 1,5|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
|Udeležba | 20 | 14 | 10| 10 | 7 | 5 | 3 | 2,1 | 1,5| 0,9|
+---------+-----+----+---+------+----+----+-----+-----+----+----+
*Točke v ekipnih športih se pomnožijo s faktorjem 4.
*Rezultati se upoštevajo za samo tiste športne discipline, katere se nahajajo na spisku kategoriziranih disciplin pri OKS.
6. člen
Dopolni se 9. člen pravilnika tako, da se doda točka 3.6. Občinska panožna športna šola, ki se glasi:
3.6. Občinska panožna športna šola
Program je namenjen sofinanciranju dela trenerjev v klubih in društvih, ki imajo v svojih vrstah otroke in mladino usmerjeno v kakovostni in vrhunski šport, in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– Da izvajajo program, sodelujejo v tekmovalnem sistemu v vseh starostnih skupinah predpisanih s strani nacionalne panožne zveze oziroma imajo urejeno vertikalno prehodnost napredovanja od starejših dečkov in deklic do članov in članic.
– Da imajo evidenco članov potrjeno s strani nacionalne panožne zveze.
– Da v kolektivnih športnih panogah oziroma ekipnih tekmovanjih v individualnih športnih panogah mladinska ekipa tekmuje na prvi stopnji tekmovalnega sistema nacionalne panožne zveze, kolikor je teh stopenj več, oziroma se rezultatsko nahaja vsaj na 1/3 lestvice v tem sistemu, kolikor je ta eden.
– Da ima kader s primerno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost najvišjega nivoja.
– Da ima izdelan program trenažnega procesa za obdobje štirih let.
– Da ima vzpostavljeno aktivno sodelovanje s šolskim sistemom.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja v tabeli št. 2 – kategorizirani športniki, tabeli št. 8 – razvrstitev klubov v razrede na občinskem nivoju in tabeli št. 9 – tekmovalni uspehi v preteklem letu.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena pravilnika tako da se dikcija Javni zavod za turizem in šport Spotur spremeni in zapiše: Zavod za področje športa.
Spremeni se tretji odstavek 14. člena pravilnika, tako da se po novem glasi: Administrativne naloge komisije za šport po novem opravlja Zavod za področje športa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 671-7/2013
Slovenj Gradec, dne 20. marca 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost