Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

994. Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno, stran 3352.

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa pogoje, postopek in merila za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Ljubno za sofinanciranje stroškov delovanja in izvedbe posameznih programov in projektov drugih interesnih skupin.
(2) Za druge interesne skupine po tem pravilniku se štejejo združenja borcev, mladinska, upokojenska, veteranska in druga društva, zveze društev ali druge nepridobitne organizacije, ki izvajajo programsko sorodne dejavnosti in do sredstev iz proračuna Občine Ljubno niso upravičeni na podlagi ostalih občinskih predpisov.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci po tem pravilniku so mladinska, upokojenska, veteranska društva in druge interesne skupine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– imajo sedež na območju Občine Ljubno ali izven občine oziroma imajo včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Ljubno, njihovi programi in projekti pa so po presoji strokovne komisije tudi v javnem interesu Občine Ljubno,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih projektov in programov,
– občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Ljubno.
3. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so stroški delovanja upravičencev in izvedba njihovih posameznih programov in projektov, namenjenih spodbujanju lastne dejavnosti, povezovanju in druženju članov ter uresničevanju namena in ciljev, ki so določeni v temeljnem aktu upravičenca.
(2) Občina na podlagi tega pravilnika ne financira:
– nakupa opreme in osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,
– društev, zveze društev in drugih organizacij ter njihovih projektov in programov, za katera so bila v proračunskem letu, za katerega se sredstva dodeljujejo, za isti namen že dodeljena sredstva iz drugih javnih razpisov Občine Ljubno,
– projektov in programov, ki jih posamezni upravičenci planirajo v okviru občinskega praznika Občine Ljubno.
4. člen
(sredstva)
(1) Sredstva za sofinanciranje po določbah tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi javnega razpisa po postopku in na podlagi Meril za sofinanciranje, opredeljenih v tem pravilniku.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
5. člen
(potek postopka)
Postopek izbire upravičencev do finančnih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– začetek postopka z imenovanjem strokovne komisije,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– odpiranje prejetih vlog,
– obravnavanje vlog.
3. Ocenjevanje vlog in odločanje:
– priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja sklepov.
4. Pogodba:
– obvezna vsebina pogodbe,
– sklenitev pogodb.
5. Nadzor nad porabo sredstev:
– poročanje,
– nadzor.
a) Uvedba postopka
6. člen
(začetek postopka)
Župan začne postopek z imenovanjem tričlanske strokovne komisije, pristojne za vodenje postopka dodelitve sredstev in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
7. člen
(strokovna komisija)
(1) Najmanj en član strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti strokovni delavec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
(2) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(3) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– navedbo meril za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo javnega uslužbenca, pristojnega za posredovanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge ter naslov vložišča,
– način pošiljanja oziroma dostave vlog in njihovo vsebino,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
(3) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim upravičencem na sedežu Občine Ljubno in na spletni strani http://www.ljubno.si.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– tekst objave javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
b) Priprava vlog za obravnavo
10. člen
(vloga)
(1) Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
(2) Na vložišču pristojna oseba vsako prejeto vlogo označi z datumom in uro prispetja.
11. člen
(odpiranje prejetih vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov strokovne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
(3) Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih dokumentov (formalna popolnost vloge).
12. člen
(obravnavanje vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
c) Ocenjevanje vlog in odločanje
13. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
14. člen
(izdaja odločb upravičencem)
(1) Direktor občinske uprave na podlagi prejetega predloga strokovne komisije z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Ljubno.
d) Pogodba
15. člen
(vsebina pogodbe)
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
– namen, za katerega so sredstva dodeljena ter višino dodeljenih sredstev,
– rok porabe sredstev in trajanje pogodbe,
– obveznost upravičenca k predložitvi letnega poročila o svojem delovanju in rok za predložitev letnega poročila,
– način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
16. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo in se ga pozove k podpisu le-te. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(2) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
(3) Občina Ljubno sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne pogodbo.
e) Nadzor nad porabo sredstev
17. člen
(poročanje)
(1) Upravičenec je dolžan Občini Ljubno v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna. Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
(2) V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Ljubno, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
18. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava ter nadzorni odbor občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
(3) V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
19. člen
(merila za sofinanciranje)
(1) Strokovna komisija pri vrednotenju in ocenjevanju prispelih vlog upošteva merila za sofinanciranje, ki so razdeljeni na naslednja dva sklopa:
– merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev,
– merila za vrednotenje programov upravičencev.
(2) Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih vlog. Vrednost točke določi strokovna komisija.
20. člen
(Merila za vrednotenje dejavnosti upravičencev)
   MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA UPRAVIČENCEV  | Število
                          |  točk
                          |(največ 15
                          |  točk)
----------------------------------------------------+----------
a) Lociranosti sedeža organizacije         |
----------------------------------------------------+----------
1. Sedež organizacije je v Občini Ljubno in njeni  | 5 točk
člani so tudi občani Občine Ljubno         |
----------------------------------------------------+----------
2. Sedež organizacije je izven Občine Ljubno, vendar| 1 točka
ima včlanjene tudi občane Občine Ljubno       |
----------------------------------------------------+----------
b) Dejavnost organizacije              |
----------------------------------------------------+----------
1. Organizacija izvaja redno dejavnost (aktivnosti | 3 točke
čez celo leto oziroma vsaj 9 mesecev)        |
----------------------------------------------------+----------
2. Organizacija izvaja občasno dejavnost (občasna  | 1 točka
aktivnost)                     |
----------------------------------------------------+----------
c) Članstvo v organizaciji             |
----------------------------------------------------+----------
1. Organizacija ima včlanjenih do 20 % članov, ki so| 1 točka
občani Občine Ljubno                |
----------------------------------------------------+----------
2. Organizacija ima včlanjenih od 20 % do 50 %   | 2 točki
članov, ki so občani Občine Ljubno         |
----------------------------------------------------+----------
3. Organizacija ima včlanjenih 50 % ali več članov, | 4 točke
ki so občani Občine Ljubno             |
----------------------------------------------------+----------
d) Izdaja glasila, časopisov, brošur ali drugih   |
društvenih publikacij                |
----------------------------------------------------+----------
1. Izdaja društvenih publikacije (skupno do 10   | 1 točka
različnih izvodov letno)              |
----------------------------------------------------+----------
2. Izdaja društvenih publikacij (skupno 10 ali več | 3 točke
različnih izvodov letno)              |
21. člen
(Merila za vrednotenje programov upravičencev)
   MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV UPRAVIČENCEV  | Število
 (Strokovna komisija dodeli točke za vsak program |  točk
  posebej, organizacija pa lahko prijavi največ 3 |(največ 15
 programe ali projekte, ki predstavljajo strokovno |  točk)
 vodeno predavanje, seminar ali drug izobraževalni |
  program, strokovno ekskurzijo ali izlet ipd.)  |
----------------------------------------------------+----------
a) Vsebina posameznega programa           |
----------------------------------------------------+----------
1. Jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s  | 2 točki
predmetom razpisa, izhajajo iz potreb uporabnikov in|
so v interesu občine                |
----------------------------------------------------+----------
2. Program je zasnovan tako, da vzpodbuja udeležence| 2 točki
k aktivnemu preživljanju prostega časa       |
----------------------------------------------------+----------
3. Jasno opredeljeni stroški organizacije in    | 3 točke
finančna struktura programa             |
----------------------------------------------------+----------
4. Organizacija poldnevnega programa        | 1 točka
----------------------------------------------------+----------
6. Organizacija celodnevnega programa        | 2 točki
----------------------------------------------------+----------
7. Organizacija dvo- ali večdnevnega programa    | 3 točke
----------------------------------------------------+----------
b) Narava programa                 |
(Po tem merilu se vrednotijo le programi in     |
projekti, ki predstavljajo strokovno vodeno     |
predavanje, seminar ali drug izobraževalni program |
ipd.)                        |
----------------------------------------------------+----------
1. Program bo izveden na območju Občine Ljubno   | 3 točke
----------------------------------------------------+----------
2. Program bo izveden izven Občine Ljubno      | 1 točka
----------------------------------------------------+----------
3. Program je namenjen izključno članom upravičenca | 1 točka
----------------------------------------------------+----------
4. Program je namenjen članom upravičenca in osebam,| 2 točki
ki niso člani upravičenca              |
----------------------------------------------------+----------
c) Narava programa                 |
(Po tem merilu se vrednotijo le programi in     |
projekti, ki predstavljajo strokovno vodeno     |
ekskurzijo, izlet ipd.)               |
----------------------------------------------------+----------
1. Program bo izveden v večjem delu ali v celoti na | 1 točka
območju Republike Slovenije             |
----------------------------------------------------+----------
2. Večji del programa bo izveden v tujini      | 3 točke
----------------------------------------------------+----------
3. Program je namenjen izključno članom upravičenca | 1 točka
----------------------------------------------------+----------
4. Programa se bodo lahko udeležile tudi osebe, ki | 2 točki
niso člani upravičenca               |
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2013-1
Ljubno, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost