Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 478-16/2013-421 Ob-2065/13 , Stran 1091
Št. 478-16/2013-421 Ob-2065/13
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 16. 1. 2013, objavlja Občina Ljutomer naslednjo
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe 2.1. stavbna zemljišča v Ljutomeru – k.o. Kamenščak (zemljišča na t.i. Juršovki) – parc. št. 691/6 ekst. sadovnjak, v izmeri 923 m2, parc. št. 691/7 ekst. sadovnjak, v izmeri 932 m2, parc. št. 691/8 ekst. sadovnjak, v izmeri 1216 m2, parc. št. 691/9 ekst. sadovnjak, v izmeri 587 m2 in pašnik, v izmeri 508 m2, parc. št. 691/10 njiva, v izmeri 30 m2 in ekst. sadovnjak, v izmeri 814 m2, parc. št. 691/11 ekst. sadovnjak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/12 ekst. sadovnjak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/13 ekst. sadovnjak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/14 ekst. sadovnjak, v izmeri 840 m2, parc. št. 691/15 ekst. sadovnjak, v izmeri 912 m2, k.o. 260 Kamenščak. 2.2. stavbno zemljišče v Ljutomeru – k.o. Ljutomer: – parc. št. 1450/3 gozd v velikosti 3560 m2, k.o. 259 Ljutomer. Zemljišča pod točko 2.1. so znotraj poselitvenega območja stanovanjskih stavb in so namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš, zemljišče pod točko 2.2. je namenjeno izgradnji poslovnega objekta. Ureditev komunalne infrastrukture, za zemljišča pod točko 2.1., je predvidena v Načrtu razvojnih programov Občine Ljutomer 2013–2016. Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja 4. Izklicna cena (brez DDV) v EUR: – parc. št. 691/6, k.o. 260 Kamenščak: 21.877,00 EUR, – parc. št. 691/7, k.o. 260 Kamenščak: 22.090,00 EUR, – parc. št. 691/8, k.o. 260 Kamenščak: 28.820,00 EUR, – parc. št. 691/9, k.o. 260 Kamenščak: 25.953,00 EUR, – parc. št. 691/10, k.o. 260 Kamenščak: 20.004,00 EUR, – parc. št. 691/11, k.o. 260 Kamenščak: 19.910,00 EUR, – parc. št. 691/12, k.o. 260 Kamenščak: 19.910,00 EUR, – parc. št. 691/13, k.o. 260 Kamenščak: 19.910,00 EUR, – parc. št. 691/14, k.o. 260 Kamenščak: 19.910,00 EUR, – parc. št. 691/15, k.o. 260 Kamenščak: 21.616,00 EUR, – parc. št. 1450/3, k.o. 259 Ljutomer: 25.393,76 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnih zemljišč. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10, 5/11, 6/11 in 8/11). V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna Upravna enota. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške parcelacije, cenitve zemljišč ter objave javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem zemljišču ne bo gradil, mora v primeru prodaje zemljišče najprej ponuditi v odkup Občini Ljutomer, in sicer po ceni, po kateri je zemljišče kupil, brez revalorizacije ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje v zemljiški knjigi. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, 16. aprila 2013 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene vrednosti zemljišča, ki ga želi dražitelj kupiti, na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45 ali Lilijani Koser, tel. 02/584-90-66. 9. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe), – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer zadrži njegovo varščino. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost