Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 331-30/2007/61 Ob-2087/13 , Stran 1030
Št. 331-30/2007/61 Ob-2087/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz uredbe Sveta (ES) št. 1698 in podpore za vinski sektor iz uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13.20.2012, str.1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
III. javni razpis
za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov
1. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore 2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi(*1), in sicer: (*1) Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E). 2.1.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali (Namen A in Namen B); 2.1.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo (Namen A); 2.1.3 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo (Namen B); 2.1.4 nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo (Namen A in Namen B); 2.1.5 nakup in postavitev mrež proti toči (Namen B); 2.1.6 naložbe v postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi (Namen A); 2.1.7 naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov (Namen B); 2.1.8 naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva (Namen A in Namen B); 2.1.9 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih (Namen A in Namen B). 2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, ter skladno z drugo točko 1. člena Uredbe 473/2009/ES se v okviru tega javnega razpisa dodeli podpora za naslednje aktivnosti: 2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila (velja za Namen B): 2.2.1.1 naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil, 2.2.1.2 nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni obdelavi tal; 2.2.2 proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov (velja za Namen B); 2.2.3 naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode (velja za Namen B): 2.2.3.1 naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov, 2.2.3.2 naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij; 2.2.4. naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih sprememb (velja za Namen B): 2.2.4.1 nakup in postavitev mrež proti toči, 2.2.4.2 naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo; 2.2.5. naložbe, povezane z mlečno proizvodnjo (velja za Namen A): 2.2.5.1 naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za rejo krav molznic in rejo govejih pitancev, 2.2.5.2 naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo, 2.2.5.3 nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni obdelavi tal, 2.2.5.4 naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali, 2.2.5.5 naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva, 2.2.5.6 naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih. 2.3 Do podpore pri naložbah povezanih z mlečno proizvodnjo iz točke 2.2.5 so upravičeni le vlagatelji, ki imajo na svojih kmetijskih gospodarstvih ob predložitvi vloge v reji vsaj 8 krav molznic oziroma so imeli na dan 31. 3. 2013 dodeljeno letno kvoto za vsaj 50.000 kg mleka. 2.4 Naložbe iz točke 2.1 tega javnega razpisa morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES in se nanaša na izvajanje ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, sicer niso upravičene do višjega deleža podpore iz naslova mladih prevzemnikov kmetij. 2.5 Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKO in ARSKTRP. 3. Vlagatelji 3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. 3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme-1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik). 3.3 Skladno z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. 3.4 Skladno z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, kmetijsko dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. 4. Pogoji in obveznosti Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače določeno. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo. 4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev sredstev 4.1.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 4.1.2 Skladno s 1. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG). 4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna do zaprtja javnega razpisa, vendar se pri tem kot datum vložitve vloge šteje datum zadnje vložitve vloge. 4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2013. 4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 4.1.6 Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev. 4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 120 člena Uredbe PRP, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih poslovanja. 4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj skladno s določili tretjega odstavka 120 člena Uredbe PRP pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. 4.1.9 Skladno z določili četrtega odstavka 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse obveznosti do države. 4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili petega odstavka 120. člena Uredbe PRP pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. 4.1.11 Če je vlagatelj skladno z določili šestega odstavka 120. člena Uredbe PRP fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. 4.1.12 Skladno z določili šestnajstega odstavka 120. člena Uredbe PRP se za izračun primerljivih kmetijskih površin upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 4.1.12.1 1 ha njiv oziroma vrtov, 4.1.12.2 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov, ostalih trajnih nasadov ali barjanskih travnikov, 4.1.12.3 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov, vinogradov, matičnjakov. intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov ali proizvodnih površin pri pridelavi gob ali 4.1.12.4 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem. 4.1.13 Skladno z določili 2. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora naložba prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in sicer: 4.1.13.1 Podpora je namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na javni razpis ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga opravi ena oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v nadaljnjem besedilu: polna delovna moč). Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa, ki je v letu 2012 znašala 9.156,72 EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. 4.1.13.2 Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v RKG manj kot eno leto od dneva objave javnega razpisa, mora ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti (velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delovno moč, najpozneje do dokončanja naložbe. 4.1.13.3 Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge na javni razpis še ne opravlja kmetijske dejavnosti mora vlagatelj ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na eno polno delovno moč najpozneje do dokončanja naložbe. 4.1.13.4 Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz vloge za pridobitev sredstev. 4.1.13.5 Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s poslovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si, in sicer za obdobje izvajanja naložbe in nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. 4.1.13.6 Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že ob predložitvi vloge na javni razpis najmanj eno osebo v delovnem razmerju za polni delovni čas in obseg zaposlitev ohraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike). 4.1.13.7 Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg dela iz opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini ene polne delovne moči, od tega najmanj 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 4.578,36 EUR. To mora biti razvidno iz vloge za pridobitev sredstev. 4.1.13.8 Pri izračunu obsega dela upoštevamo lastno in najeto delovno silo na kmetijskem gospodarstvu. 4.1.13.9 Pri opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji se upošteva samo tiste osebe, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/ka (1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno. 4.1.14 Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno z določili sedmega odstavka 120. člena Uredbe PRP, mora biti iz tabele št. 4.2. Finančna konstrukcija, ki je v vlogi za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. 4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili osmega odstavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumentacije razvidni: 4.1.15.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 4.1.15.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 4.1.15.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. 4.1.16 Če vlagatelj, skladno z določili devetega odstavka 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo ali večetažnem objektu. 4.1.17 Skladno z določili desetega odstavka 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu Zkme-1). 4.1.18 Skladno z določili trinajstega odstavka 120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. 4.1.19 Izpolnjevanje standardov Evropske unije: Skladno z določili točke b prvega odstavka 26. člena Uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena s standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Seznam minimalnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Mladim prevzemnikom, ki prejmejo podporo v skladu s členom 20 (a) (ii) Uredbe 1698/2005/ES, se podpora lahko dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe standarde Evropske unije, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa člen 21 (1) (c) Uredbe 1698/2005/ES. Obdobje mirovanja za izpolnitev standardov ne sme preseči 36 mesecev od datuma ustanovitve. 4.1.20 Skladno z določili 5. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa: 4.1.20.1 uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, 4.1.20.2 usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu, 4.1.20.3 stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih. 4.1.21 Skladno z določili 6. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih ciljev ukrepa razviden iz vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma iz poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah). 4.1.22 Skladno z določili 7. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, se upoštevajo omejitve proizvodnje ali omejitve glede podpore Evropske unije po skupni ureditvi kmetijskih trgov. 4.1.23 Če vlagatelj, skladno z določili 8. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP (razen kmetije, kjer so lastniki oziroma solastniki nepremičnin člani kmetije) kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za kmetijska zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 4.1.23.1 vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin za obdobje najmanj deset let po končani naložbi, 4.1.23.2 vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih lastnikov k naložbi in 4.1.23.3 vlagatelj mora izkazati pravico graditi. 4.1.24 Skladno z določili 9. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKO do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. 4.1.25 Skladno z določili 10. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti vlagatelj registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike). 4.1.26 Skladno z določili 11. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP je dodaten pogoj za nosilca kmetije, da se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije. 4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dodelitev sredstev glede na posamezno vrsto upravičenih naložb oziroma sektor primarne kmetijske pridelave, skladno z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP 4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme (velja za Namen A in Namen B) 4.2.1.1 V okviru tega javnega razpisa bodo lahko vlagatelji pridobili podporo samo za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena manjši porabi dušika ter za minimalno obdelavo tal. Seznam te mehanizacije in njenih zgornjih priznanih vrednosti je naveden v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji. 4.2.1.2 Kmetijska mehanizacija, ki je ni na Seznamu upravičenih stroškov iz točke 4.2.1.1 ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. 4.2.2 Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pripadajoče opreme (velja za Namen A in Namen B) 4.2.2.1 Nakup opreme gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov za kmetijske namene mora biti povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave proizvodnje ali tehnologije, sicer ni upravičen do podpore po tem javnem razpisu. 4.2.2.2 Kot temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije na področju živinoreje se šteje: 4.2.2.2.1 prilagoditev hlevov na zahteve kmetovanja na vodovarstvenem območju: uvedba globokega nastilja ter uvedba sistema na tlačen gnoj (velja samo fiksna oprema v objektu), 4.2.2.2.2 prilagoditev hlevov na zahteve ekološke reje (velja samo fiksna oprema v objektu), 4.2.2.2.3 uvedba proste reje (velja samo fiksna oprema v objektu), 4.2.2.2.4 ureditev hlevskih izpustov, 4.2.2.2.5 nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil (velja samo mobilna oprema v objektu), 4.2.2.2.6 zamenjavo azbestne kritine z zdravju in okolju bolj prijazno kritino (velja samo za rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij), 4.2.2.2.7 naložbe v obnovljive vire energije oziroma naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij (velja za vso opremo v objektu), 4.2.2.2.8 uvedba drugačnega sistema molže (velja samo fiksna oprema v objektu). 4.2.2.3 Kadar se z naložbo v novogradnjo gospodarskega poslopja, poruši star objekt in zgradi novo gospodarsko poslopje, potem mora imeti novo gospodarsko poslopje za 25% večji proizvodni obseg (število stojišč, obseg skladiščnih kapacitet ipd.) od porušenega objekta. V primeru, da se staro gospodarsko poslopje ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno naložbo. 4.2.2.4 Kadar gre za naložbe v nakup notranje fiksne opreme objektov, vlagatelj ni upravičen do nakupa notranje fiksne opreme v objektu, ki je predmet podpore, če je bila notranja fiksna oprema tega objekta že financirana iz naslova ukrepa 121 od 1. 1. 2007 dalje. 4.2.2.5. Kadar gre za naložbe v ureditev hlevov, potem so do podpore upravičeni tudi stroški ureditve stojišč za rejo plemenskih telic vendar le, če so namenjeni obnovi lastne črede in njihovo število na kmetijskem gospodarstvu ne presega število stojišč namenjeno reji krav molznic. 4.2.2.6 Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane stroške (+10%) iz naslova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant. 4.2.3 Nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojne naložbe (velja za Namen B) 4.2.3.1 Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami in popisom del in materiala ter skico trajnega nasada na orto foto posnetku GERK-a trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča na orto foto posnetku GERK-a na katerega se naložba v nakup in postavitev mrež proti toči nanaša. 4.2.3.2 Ob zaključku naložbe mora biti mreža proti toči, vključno s podatki o nasadu na katerega se nanaša, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 4.2.3.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedelstvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji. 4.2.3.4 Postavitev mreže proti toči lahko znaša do 10% priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela. 4.2.4 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo (velja za Namen B) 4.2.4.1 Za rastlinjak se po tem javnem razpisu štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli. 4.2.4.2 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode v rastlinjakih, ki so predmet podpore. Razpolagati mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so rastlinjaki postavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, na katerem se vrši namakanje kmetijskih zemljišč. 4.2.4.3 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode v rastlinjakih najkasneje do zaključka naložbe. 4.2.4.4 Kadar gre za zamenjavo namakalne opreme v rastlinjaku, mora nova oprema za namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore. 4.2.4.5 Postavitev rastlinjakov lahko znaša do 10% priznane vrednosti nakupa, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela. 4.2.5 Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi (velja za Namen A) 4.2.5.1 Obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Pri izračunu obtežbe se upoštevajo živali, ki so na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja na dan oddaje vloge za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in jih je vlagatelj navedel v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu. Kot kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) se upoštevajo vsa KZU, ki so na dan oddaje vloge za pridobitev sredstev pripisana kmetijskemu gospodarstvu vlagatelja v registru kmetijskih gospodarstev. 4.2.5.2 Pri določitvi obtežbe se glede na vrsto pašnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalenta GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, št. 4/13). 4.2.5.3 Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto posnetku. 4.2.5.4 Kolikor se naložba nanaša na skupni pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna enota. 4.2.5.5 Kolikor se naložba v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali nanaša na pašnik, ki posega na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. 4.2.5.6 Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za travništvo ali živinorejo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del, kot je opredeljeno v Dokazilu št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu. 4.2.6 Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo (velja za Namen B) 4.2.6.1 Vlagatelj mora skladno s predpisi o vodah razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča, ki se nanaša na veliki oziroma mali namakalni sistem ter s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijskega zemljišča (ne velja za naložbo v ureditev črpališča). 4.2.6.2 Kadar gre za naložbo v ureditev črpališča, mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča najkasneje do zaključka naložbe. 4.2.6.3 Kadar gre za zamenjavo namakalne opreme, mora nova oprema za namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je predmet podpore. Kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predloženim predračunom. 4.2.6.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za tisto področje kmetijske pridelave na katero se namakanje nanaša. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisan od kmetijskega svetovalca specialista, ki je opravil nadzor) in skladno z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji. 4.2.6.5 Postavitev namakalne opreme lahko znaša do 585 EUR/ha, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi. 4.2.7 Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (velja za Namen A in Namen B) 4.2.7.1 V okviru tega ukrepa se kot upravičen strošek prizna le naložba v uporabo obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe izvajanja kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Kolikor je naložba namenjena rabi energije iz obnovljivih virov tudi za druge namene potem se kot upravičen strošek prizna le sorazmerni delež nazivne moči grelnega telesa oziroma energetskega objekta, ki je namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. To mora biti razvidno iz projektne dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo. 4.2.7.2 Naložba v uporabo obnovljivih virov energije se lahko nameni tudi za zasebno rabo kmetov, kolikor se vsaj 50% energije nanaša na izvajanje kmetijskih dejavnosti na kmetiji. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz naslova učinkovite rabe energije, mora priložiti elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant. 4.2.7.3 Kadar je naložba namenjena rekonstrukciji objekta, mora biti elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, izdelan za obstoječe stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe energije za ogrevanje za najmanj 20% letnih potreb po toploti. 4.2.8 Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih (velja za Namen A in Namen B) 4.2.8.1 V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na območju kmetijskega gospodarstva. 4.2.8.2 Predmet podpore so naslednje vrste naložb: 4.2.8.2.1 Izgradnja ali obnova cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo. 4.2.8.2.2 Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, skladno s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost. 4.2.8.2.3 Ureditev dvorišč. 4.2.8.3 Ne glede na določilo iz točke 4.2.8.1 se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno uporabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod naslednjimi pogoji: 4.2.8.3.1 pridobljeno mora biti soglasje lastnika tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodovodne infrastrukture in 4.2.8.3.2 služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo oziroma mora biti podan predlog za vpis v zemljiško knjigo, najkasneje do zaključka naložbe. 4.2.8.4 Soglasje iz točke 4.2.8.3.1 ni potrebno, če je služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine že vpisana v zemljiško knjigo. 4.2.8.5 Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu. 4.2.9 Naložbe na področju živinoreje (velja za Namen A in Namen B) 4.2.9.1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov v skladu s predpisom o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, po normativih iz prilog k predpisu o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali (v nadaljevanju: predpis o varstvu voda). Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele iz priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. 4.2.9.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega vnosa dušika. 4.2.9.3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo ali investicijskemu vzdrževanju hleva mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali. 4.2.9.4. Kadar gre za naložbe v gospodarska poslopja ter druge zgradbe in objekte, namenjene za kmetijske namene (razen hlevov za rejo živali, kjer se upravičeni stroški računajo glede na število stojišč) vključno z naložbami v gradnjo cestne in vodovodne infrastrukture ter naložbami v ureditev pašnikov, potem se pri izračunu upravičenih stroškov upošteva najvišje priznane vrednosti za rejo krav molznic, če je reja krav molznic iz vidika prihodkov prevladujoča kmetijska dejavnost glede na rejo drugih vrst in kategorij živali na kmetijskem gospodarstvu. 4.2.9.5. Pri naložbah v ureditev hlevov se priznajo višje zgornje priznane vrednosti za gradbeno obrtniška dela iz naslova ekološke pridelave pri tistih vlagateljih, ki imajo ob vložitvi vloge certifikat za ekološko pridelavo. 4.2.10 Naložbe na področju rastlinske pridelave (velja za Namen B) 4.2.10.1 Kadar gre za naložbe na področju pridelave semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin. 4.2.10.2 Naložbe namenjene skladiščenju kmetijskih proizvodov rastlinskega izvora (hladilnice, skladišča, silosi) niso predmet podpore po tem javnem razpisu. 4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe 4.3.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 4.3.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. 4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev 4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste vloge zaključene pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.4.2 Skladno z določili prvega, drugega in četrtega odstavka 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Naložba na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša mora biti zaključena in vsi računi plačani. Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.4.3. Skladno z 11. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, je dodaten pogoj za nosilca kmetije, kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zavezanec. 4.4.4 Skladno z drugim odstavkom 127. člena lahko upravičenec v okviru tega javnega razpisa vloži največ dva zahtevka, in sicer: 4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostavnih naložb ter 4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru zahtevnih naložb. 4.4.5 Kadar upravičenec vlaga dva zahtevka, mora posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več delov predmeta podpore oziroma več različnih vrst naložb, ki vsak zase predstavljajo zaokroženo tehnološko celoto in mora predložiti ustrezna dokazila iz točke 4.4.1. tega javnega razpisa, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe oziroma projekta. Tehnološko zaključena proizvodna celota v primeru nakupa opreme pomeni, da oprema za normalno delovanje in obratovanje ne potrebuje dodatnih vlaganj in lahko neodvisno od drugih tehnoloških komponent opravlja svojo proizvodno funkcijo. 4.4.6 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni. 4.4.7 Če se upravičenec skladno z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. 4.4.8 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 4.4.9 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.MKO.gov.si in ARSKTRP www.aktrp.gov.si. 4.5 Obveznosti, ki jih mora končni prejemnik izpolnjevati po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev 4.5.1 Končni prejemnik mora skladno s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti: 4.5.1.1 Končni prejemnik mora skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. 4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik sredstev nosilec kmetijskega gospodarstva na kmetiji, ki skladno z 9. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, potem poročanje iz prejšnje točke ni potrebno. 4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati končni prejemnik sredstev še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev: 4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora skladno s sedmim odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se mora predmet podpore po tem javnem razpisu uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. 4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se mora naložbena dejavnost, za katero končni prejemnik sredstev po tem javnem razpisu prejme sredstva, opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb, kot so določene v 72. členu uredbe 1698/20057ES, oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zkme-1. 4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sredstva iz naslova tega javnega razpisa še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo ukrepe kmetijske politike za posamezno leto. 5. Omejitev sredstev 5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: 5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste naložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. 5.1.2 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, lahko upravičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. 5.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, če je upravičenec občina, se lastna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. 5.1.4 Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 6. Upravičeni stroški 6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št. I k razpisni dokumentaciji. Strošek, ki ga ni na tem seznamu ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 6.3 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb: 6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune oziroma kopije računov. 6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila iz točke 6.3.1 in le v delu priznanih vrednosti. 6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES in skladno z devetim in desetim odstavkom 22. člena ter tretjim odstavkom 109. člena Uredbe PRP se podpora ne dodeli za: 6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene kmetijske mehanizacije, 6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije, 6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objektov skladno s predpisi o graditvi objektov, 6.4.5 naložbe v sanacijo plazov, 6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), 6.4.7 bančne stroške in stroške garancij, 6.4.8 stroške promocije, 6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano naložbo, 6.4.10 nakupi pravic kmetijske proizvodnje, 6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti, 6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah, 6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe za preprečevanje bolezni živali, 6.4.14 preproste nadomestne naložbe, 6.4.15 splošni upravni stroški. 6.5. Skladno z enajstim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, se kot preproste nadomestne naložbe štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali njeno pripadajočo opremo z novo, posodobljeno zgradbo ali njeno pripadajočo opremo, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25 odstotkov ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje za temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije v objektih je določeno v točki 4.2.2.2 javnega razpisa. Za nadomestno naložbo se ne štejejo naložbe v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij ter nakup kmetijske mehanizacije in opreme. 6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. 7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog 7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 7.2 Skladno s prvim in tretjim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 13 točk pridobijo vloge, če je predmet podpore: 7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo, 7.2.2 nakup in postavitev mrež proti toči, 7.2.3 naložba v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov ali 7.2.4 naložba v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva. 7.3. Skladno s četrtim in petim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na ta javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta javni razpis znaša 13 točk. 7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javi razpis znaša 26 točk od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih meril pri fizičnih osebah (brez upoštevanja dodatnih točk iz točk 7.2 oziroma 7.3 tega javnega razpisa. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev. 7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.6 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Ocenitve znotraj posameznih meril se ne seštevajo. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: vloge za pridobitev sredstev, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil. 8. Finančne določbe 8.1. Splošni finančni pogoji skladno z 22., 26. in 120. členom Uredbe PRP 8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore 8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja: 8.1.1.1.1 do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, ki so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in vodo-varstvenih območjih, 8.1.1.1.2 do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih območjih. 8.1.1.2. Skladno z 2. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, znaša delež sofinanciranja: 8.1.1.2.1 do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 2000 in vodo-varstvenih območjih, 8.1.1.2.2 do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih. 8.1.1.3. Pri nakupu posebne kmetijske mehanizacije, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal, skladno s četrtim odstavkom 26. člena Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 odstotkov do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, in sicer: 8.1.1.3.1 do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki se vodijo v seznamu MKO (glej priloge k razpisni dokumentaciji), 8.1.1.3.2 do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za minimalno obdelavo tal za ostala kmetijska gospodarstva. 8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključno 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 3.000.000 EUR podpore. 8.2 Podrobnejši finančni pogoji 8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji. 8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, se pri izvedbi naložbe kot upravičen strošek prizna tudi prispevek v naravi upravičenca skladno s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES: 8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti) štejejo za upravičene stroške, če so izpolnjeni določeni pogoji: 8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavljanje opreme, surovin (les), ali neplačanega prostovoljnega dela, 8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. 8.2.2.2 Javni stroški, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravičenih stroškov (brez prispevkov v naravi). To pomeni, da stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi. 8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna lastni les kot prispevek v naravi, če ima za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini do 200 EUR/m3 žaganega lesa. 8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne ali dnevne postavke za opravljeno delo, po naslednjem normativu: 7 EUR/uro bruto za ročno delo ter 20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne glede na to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot 14.000 EUR bruto vrednosti za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo v obdobju 12 mesecev. 8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne točke, pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lesa ne sme presegati vrednosti ki so opredeljene v Seznamu upravičenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji. 8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg tega obseg prispevka v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu. 8.2.2.7 Kadar gre za pravne osebe oziroma s.p., se strošek opravljenega dela prizna kot delo nosilca s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu kmetijskega gospodarstva zaposleni, če nosilec kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži poročilo o izvedenem delu in interni obračun delovnih nalog za vsakega delavca posebej. Poleg tega obseg prispevka v naravi nosilca s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu kmetijskega gospodarstva zaposleni ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu. 8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, se celotni prispevek v naravi prizna do tiste višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični normativi za posamezno vrsto naložbe, ki se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama upravičenih stroškov. 8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov po predpisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi, mora biti popis izvedenih del za navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju na področju strokovnega svetovanja za živinorejo oziroma poljedelstvo, s strani gradbenega projektanta oziroma nadzornika gradnje. 8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ter nakup opreme v objektih, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz računa z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo. 9. Razpisna dokumentacija in informacije 9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje: 9.1.1 Povabilo k oddaji vloge; 9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; 9.1.3 Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; 9.1.4 Vlogo za pridobitev sredstev z dokazili; 9.1.5 Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov; 9.1.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne naložbe); 9.1.7 Priloga 3: Seznam kmetijskih proizvodov; 9.1.8 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam minimalnih standardov Evropske unije za posamezno vrsto navedenih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, Seznam gorsko višinskih kmetijskih gospodarstev. 9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijskih točkah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 10. Rok in način prijave 10.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure. 10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe PRP in 30. členom ZKme-1 se vloga na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP: »Ne odpiraj – Vloga na 3. javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 za leto 2013, za naložbe na področju novih izzivov« NAMEN A: Aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa NAMEN B: Aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva ter ime, priimek in naslov nosilca kmetijskega gospodarstva. 10.3 V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se vloga – prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga – prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 10.4 Skladno z drugim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge za pridobitev sredstev v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 10.6 Vlagatelj lahko na tem javnem razpisu za posamezen namen vloži samo eno vlogo. 11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem 11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge 11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih, ločeno po Namenu A in Namenu B javnega razpisa. 11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog ločeno za posamezen namen na tem javnem razpisu, ki izpolnjujejo predpisana merila. 11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več vlog na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu B tega javnega razpisa isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis, ločeno po Namenu A oziroma Namenu B tega javnega razpisa isto število prejetih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja: 1. Ekonomski vidik naložbe; 2. Regionalni vidik naložbe; 3. Družbeno socialni vidik naložbe; 4. Tehnološki vidik naložbe; 5. Naravovarstveni vidik naložbe. 11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. 11.1.5 Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 11.1.6 Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vlaganje vloge v 114. členu Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. 11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) 11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. 11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz Uredbe PRP. 11.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Uredbe PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP kmetijski inšpektorji. 11.2.4 Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. 11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. 11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.7 Skladno z tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega razpisa ne uporablja: – Če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: – smrt upravičenca, – dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, – naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče, – kužna živalska bolezen in – bolezni oz škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. 11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 11.2.10 Skladno z osmim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa ta javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.11 Skladno s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kolikor upravičenec ne odstopi od odločbe o pravici do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 11.2.12 Skladno z drugim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem v okviru posameznega ukrepa iz te uredbe, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v kateri mu določi rok za posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. 11.2.13 Skladno s tretjim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. 11.2.14 Skladno s prvim odstavkom 57. člena ZKme-1, se pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar prejemnik sredstev sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev. 11.2.15 Če pride do neupravičenega plačila iz točke 11.2.14, se skladno z drugim odstavkom 57. člena ZKme-1, prejemniku sredstev izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če prejemnik sredstev teh sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti. 11.2.16 V primerih iz točke 11.2.14 javnega razpisa se prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013 za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost