Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1013. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2014, stran 3393.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 17. redni seji dne 26. marca 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki v evrih po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                  |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |za leto 2014 |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov                |Proračun 2014|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |16.990.740,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |13.665.561,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                     |11.801.414,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček             |10.945.814,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                 |  556.500,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve          |  299.100,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                    | 1.864.147,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki           | 1.024.947,00|
|   |od premoženja                      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |  10.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni            |  16.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |   1.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki               |  812.200,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                   |  432.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |   6.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč            |  426.000,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev         |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov          |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                   | 2.893.179,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    | 1.682.101,00|
|   |institucij                       |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU | 1.211.078,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE           |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij   |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |16.400.740,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     | 4.141.748,36|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |  844.195,98|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |  140.179,02|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            | 2.709.789,36|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti               |  153.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                       |  294.584,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    | 5.337.239,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                     |  25.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom               | 3.513.600,00|
|   |in gospodinjstvom                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |  812.629,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi            |  986.010,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino              |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                  | 6.694.282,64|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 6.694.282,64|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI                 |  227.470,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim           |  118.800,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki   |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |  108.670,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI       |  590.000,00|
|   |PRIMANJKLJAJ)                      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |       |
|   |IN NALOŽB                        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                  |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil            |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |     0,00|
|   |(440+441+442+443)                    |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |444 Dana posojila                    |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                   |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                 |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)                  |  590.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA                     |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga              |  590.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |     0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             | –590.000,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                    | –590.000,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                  |       |
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2013         |     0,00|
+-----+--------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki od premoženja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, prihodkov krajevnih skupnosti, drugih občin, države in Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan o realizaciji proračuna med letom poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom proračuna.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ter blago in storitve ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjem letu, se prioritetno vključijo v proračun naslednjega leta.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma predsednik sveta KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in državnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi načrt razvojnih programov Občine Šentjur, tako da se vnesejo ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP, IP …), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 294.584,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem občine, ki se izvaja na podlagi določil ZJF in podzakonskih aktov, župan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 5.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko kratkoročno zadolži do višine dovoljene z Zakonom o financiranju občin.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur se brez soglasja Občinskega sveta Občine Šentjur ne smejo zadolževati, prav tako ne smejo izdajati poroštva drugim.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2012
Šentjur, dne 26. marca 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost