Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A)

Sklepi

1555. Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije
1556. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1557. Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1612. Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
1613. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

MINISTRSTVA

1558. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu
1559. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

USTAVNO SODIŠČE

1560. Odločba o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
1561. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in zavrženju pobude

BANKA SLOVENIJE

1562. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici osvojitve prve olimpijske medalje v prodajo in obtok
1563. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1564. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
1565. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil

OBČINE

Bovec

1566. Odlok o spremembi Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec

Braslovče

1567. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)
1568. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rakun)

Brezovica

1569. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Brežice

1570. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2011
1571. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1572. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
1573. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črenšovci

1574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2011

Dolenjske Toplice

1575. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
1576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 I

Ilirska Bistrica

1577. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
1578. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Tok« v Ilirski Bistrici

Jesenice

1579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Kozje

1581. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2012

Kranj

1582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

1583. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
1584. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
1585. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora
1586. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
1587. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora

Križevci

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2011
1589. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije
1590. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
1591. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1592. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1593. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Laško

1594. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011

Litija

1595. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012

Ljubljana

1596. Tržni red na tržnicah, s katerimi upravlja družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
1597. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574

Luče

1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2011

Mirna Peč

1599. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011

Odranci

1600. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2011

Piran

1601. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran, pristanišču Portorož in pristanišču Seča

Pivka

1602. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1603. Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)

Rogaška Slatina

1604. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1605. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011

Škocjan

1606. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2011

Škofja Loka

1607. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofja Loka
1608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zreče

1609. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012

Železniki

1610. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki
1611. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

POPRAVKI

1614. Popravek Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti