Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1605. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011, stran 3660.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – 1847) in 15. členom Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 8. 5. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011 obsega:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |                      |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.790.610|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.553.735|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.407.457|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.932.282|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   65.378|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  408.907|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    890|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  146.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od   |   40.997|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.245|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   3.130|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   99.906|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   30.620|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   16.802|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišča in    |   13.818|
|   |nematerialnega premoženja          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.206.255|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  856.255|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz |  350.000|
|   |sred. proračuna EU             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.463.009|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  591.094|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki za zaposlene   |  149.633|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   23.396|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  415.897|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerva                 |   2.168|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.048.744|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   25.522|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  658.401|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  135.987|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  228.834|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.757.262|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.757.262|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   65.909|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   18.600|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   47.309|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRORAČUNSKI  |  327.601|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   1.003|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752) |   1.003|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |   1.003|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   1.003|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADLOŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADLOŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH    |  328.604|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -  |  –327.601|
|   |III)                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12.  |  141.480|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 107.795,98 EUR se prenesejo v leto 2012 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2011 v višini 481.200,24 EUR se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2012.
5. člen
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2012
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 8. maja 2012
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost