Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2653/12 , Stran 1060
Ob-2653/12
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB Transport, d.d, Ilirska Bistrica, in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe TIB Transport, d.d., sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica,
ki bo v petek, dne 22. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, na predlog nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih glasov Vilma Mikuletič, skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Predlog sklepa Za poslovno leto je ugotovljena izguba v skupni višini 787.567 EUR. Glede na navedeno nadzorni svet predlaga skupščini sprejem predloga, da ugotovljena čista izguba za poslovno leto 2011 ostane v celoti nerazporejena. 3.2. Predlog sklepa: skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2011 in jima za leto 2011 podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizijo poslovanja družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica za poslovno leto 2012, se imenuje revizijska družba PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, Postojna. Prijava udeležbe na skupščini Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 18. 6. 2012; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na št. 05/70-40-159. V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi je možno navesti tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh delničarjev z vsemi predhodno navedenimi podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe. Gradivo Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB Transport, d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno upravni službi, in sicer vsak delovni dan, med 10. in 12. uro. od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Ponovno zasedanje Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne, ob 13. uri, na istem naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica direktor Danilo Štemberger

AAA Zlata odličnost