Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2640/12 , Stran 1057
Ob-2640/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
20. sejo skupščine
družbe Titan d. d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik. Ugotovi se prisotnost notarke Judite Učakar Rženičnik. 2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, pokrivanje izgube poslovnega leta 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila. b) V poslovnem letu 2011 je družba ustvarila čisto izgubo v višini 427.774,15 EUR. Čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 427.774,15 EUR se pokrije iz prenesenega dobička leta 2008 v višini 191.951,78 EUR, iz zakonskih rezerv v višini 225.900,63 EUR in iz kapitalskih rezerv (splošni prevrednotovalni popravek kapitala) v višini 9.921,74 EUR. c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: a) Ugotovi se, da poteče mandat članoma nadzornega sveta Babel Yves Louis Henri in Morel Henri Robert. b) Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za naslednje mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 22. 6. 2012, imenujeta Babel Yves Louis Henri in Morel Henri Robert. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik, med 11. in 13. uro. Pravice in predlog delničarjev ter druga obvestila Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Kolikor bo predlagatelj v tem predlogu tudi sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, bo uprava v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 predlog objavila na enak način kot ta sklic. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeleženci se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Titan d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost