Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2659/12 , Stran 1060
Ob-2659/12
Uprava družbe Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Maribor, sklicuje na podlagi zahteve družbenika ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d. – v stečaju in v skladu z določili tretjega odstavka 295. člena ZGD-1
20. skupščino delničarjev
družbe Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.
Skupščina bo potekala dne 26. 6. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Dnevni red. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče. 2. Sprememba besedila statuta družbe. Predlog sklepa k točki 2: Statut družbe se v 22. členu statuta spremeni tako, da se ta določba po novem glasi: »Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki mu ga predloži uprava ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve poročila izročiti direktorju. Nadzorni svet lahko odloči, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora uprava vedno pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta: – za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitvijo delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno pridobitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravicami, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 5.000,00 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja; – za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi; – za prodajo, prenos, oddajo ali kakršnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 100.000,00 (stotisoč) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.« Pravica do obveščenosti delničarjev in dostopnost gradiva za skupščino Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Gradivo za skupščino (Zahteva za sklic skupščine, podana s strani delničarja Zvon dva holding, finančna družba, d.d. – v stečaju, ki vsebuje dnevni red s predlogi sklepov in obrazložitve ter ostalo gradivo iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1) je delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na sedežu družbe Čopova 24, 3000 Celje, vsak delavnik, od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo: – razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog – vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si Delničarjem volilnih predlogov v skladu z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov in volilni predlogi, ki se družbi sporočijo v elektronski obliki, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter pristnost njegovega podpisa. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in pečatom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi tudi na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Pozivamo udeležence, da pridejo in se prijavijo na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. uprava družbe Uroš Gorišek

AAA Zlata odličnost