Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1609. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012, stran 3663.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče v letu 2012
1. člen
Predmet
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01, 110/4 in 101/06 v nadaljevanju: spremembe ZN SN 1 Zreče.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Spremembe ZN SN 1 Zreče so potrebne zaradi prilagoditve veljavnih odlokov novi zakonodaji (Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost – Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08) za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe ter možnost parcelacije in gradnje poslovno stanovanjske zgradbe na rezervni površini v skrajnem vzhodnem delu zazidave med TP Zreče (T321-T610 K 652) in cesto k Vrtnarstvu Zreče.
3. člen
Območje
Območje sprememb ZN SN 1 Zreče se nanaša na celotno območje ZN SN1 Zreče znotraj mej ureditve z rezervno površino na zemljišču parc. št. 1400 in 1401 – del k.o. 1100 Zreče na skrajni severovzhodni meji obravnave.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje; za področje gozdarstva,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; za področje oskrbe z električno energijo,
– SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje: za področje CATV,
– Mestni plinovodi Koper d.o.o., Distribucija plina PE Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec: za področje oskrbe s plinom,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje občinskih cest in javnih površin.
Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN SN 1 Zreče izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo sprememb ZN SN 1 Zreče se nanašajo na obravnavano območje, zagotovi Občina Zreče.
6. člen
Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb ZN SN 1 Zreče je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena štirinajst dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb ZN SN 1 Zreče je predviden osem mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo sprememb ZN SN 1 Zreče financira Občina Zreče.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.eu.
Št. 3505-0005/2012-11
Zreče, dne 11. maja 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost