Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1575. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011, stran 3623.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 12. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 obsega:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
l.  Skupaj prihodki              3.593.219,72
II.  Skupaj odhodki               3.669.122,13
III. Proračunski primanjkljaj           –75.902,41
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih delžev                 0,00
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapitalskih deležev                0,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINACIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                    0,00
VIII. Odplačilo dolga                  0,00
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu     –75.902,41
X.  Neto zadolževanje                 0,00
XI.  Neto financiranje               75.902,41
-------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih na dan preteklega leta 406.800,00.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2012(0103)-6
Dolenjske Toplice, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost