Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2611/12 , Stran 1048
Ob-2611/12
Na podlagi prvega odstavka 12. člena Statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. sklicuje in vabi delničarje na
16. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,
ki bo v 22. 6. 2012 ob 13.05, v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine. 2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., za leto 2011 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2011, potrditvijo letnega poročila za leto 2011 na 28. seji nadzornega sveta dne 11. 4. 2012 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. 3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi. Predlogi sklepov: I. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 2.628.620,21 evrov, uporabi na naslednji način: 1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer: – za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 996.566,54 evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov oziroma 0,43 evra na delnico), – za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma 0,43 evra bruto na delnico. 2. Za druge rezerve se nameni 799.475,20 evrov bilančnega dobička. Dividende v skupnem znesku 1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki bodo drugi delovni dan po skupščini, 27. 6. 2012 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2011. III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d., podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 5. Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d. Predlog sklepa: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 EUR bruto letno na posameznega člana, predsednik nadzornega sveta pa 14.400 EUR. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 2.400 EUR, predsedniku komisije pa pripada doplačilo za opravljanje funkcije v znesku 4.800 EUR bruto. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 5, sprejet na 15. seji skupščine družbe z dne 23. 6. 2011. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami, vključno z letnim poročilom za leto 2011, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega reda do dneva skupščine in na spletni strani družbe, www.lju-airport.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo, je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljeni na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarje Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupščina@lju-airport.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupščina@lju-airport.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Obveščanje javnosti Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je do vključno 18. 6. 2012 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 18. 6. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d. – za skupščino, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupščina@lju-airport.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 1.936.229 navadnih imenskih kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Prednostne participativne delnice imajo polno glasovalno pravico pri 4. točki dnevnega reda. Vljudno naprošamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. Bernarda Trebušak članica uprave Zmago Skobir predsednik uprave

AAA Zlata odličnost