Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2623/12 , Stran 1052
Ob-2623/12
Uprava družbe Domplan Investa d.d. Kranj na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11 in 32/12) ter 33. člena Statuta družbe sklicuje
13. skupščino
družbe Domplan Investa d.d., Bleiweisova 14, Kranj,
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi Zavarovalnice Triglav, na Bleiweisovi cesti 20, v Kranju. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Ano Sušnik, za preštevalca glasov pa Aleša Gorjanca in Vlasto Bajželj Gašparič. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mateja Andrejašič. 2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2011, z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD-1. 3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2011, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za omenjeno poslovno leto. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 je sestavljen iz: 1. čistega poslovnega izida obračunskega obdobja v znesku 173.949 € in 2. prenesenega čistega dobička v znesku 101.774 €; in znaša 275.723 €. Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način: – del bilančnega dobička v višini 2,90 € bruto na delnico se razdeli za dividende; – del bilančnega dobička v višini 3.800 € bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi; – ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 4. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Članom nadzornega sveta se izplača bruto nagrada za njihovo delo v skupni višini 7.600 €. Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah in pripravah nanje upravičeni do bruto sejnine, in sicer v naslednjih višinah: a) predsednik nadzornega sveta: 300,00 €, b) član nadzornega sveta: 250,00 €. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Za člane nadzornega sveta se z dnem 28. 11. 2012 in za obdobje štirih let imenujejo: Janez Frelih, Janez Fajfar, Andrej Hudoklin. 6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Domplan Investa d.d., Kranj. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Sedmi odstavek 11.a člena Statuta se dopolni tako, da se doda nova alineja, ki se glasi: »– za udeležbo delavcev pri dobičku«. 7. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina soglaša s predlaganim besedilom Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča upravo za sklenitev te pogodbe. 8. Imenovanje revizorja. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2012, se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana. Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu družbe oz pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino. Popolno gradivo s predlogi sklepov je vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu, vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro. Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani pred zasedanjem skupščine. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica. Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost