Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1583. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora, stran 3631.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kranjska Gora
1. člen
V 94. členu Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) (v nadaljevanju: Statut) se črta določilo četrte alineje drugega odstavka.
2. člen
97. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.”
3. člen
Besedilo prvega odstavka 123. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine – Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.”
4. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2007-4
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost