Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 161107-12-0188 Ob-2633/12 , Stran 1024
Št. 161107-12-0188 Ob-2633/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za javno naročanje. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)/specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska); – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Okvirna vsebina dela: – vodenje direktorata za javno naročanje; – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva; – vodenje, organiziranje in koordiniranje dela med ministrstvom in drugimi državnimi organi; – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte; – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije. II. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI). 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 in 9/10). 6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9). III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. IV. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/. Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep. V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj mora izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71, v zvezi z delovnim področjem pa na Andreja Verhovnika Marovška, tel. 01/369-63-50. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance

AAA Zlata odličnost