Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 014-12 Ob-2594/12 , Stran 1044
Št. 014-12 Ob-2594/12
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont d.d., Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev Elektro Unimont d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Marguč in izvoli organe skupščine: za predsednika skupščine Franca Čuješa, za preštevalki glasov pa Mileno Padežnik in Štefko Kovač. 2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2011. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 – bilančni dobiček v višini 890.131,35 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih letih. 3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: 4.1. Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta – Gorazdu Korošcu, Vinku Černecu in Janezu Klančniku z dnem 28. 6. 2012 preteče štiriletni mandat. 4.2. Skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, Vinka Černeca in Janeza Klančnika, za mandatno dobo od 29. 6. 2012 do 28. 6. 2016. 4.3. Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Aleša Slatineka za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev, z mandatno dobo od 29. 6. 2012 do 28. 6. 2016. Informacije za delničarje Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini, lastne delnice nimajo glasovalne pravice. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, vse delovne dni od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice knjižene v delniški knjig na dan 31. 5. 2012 in bodo ostali vpisani do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek, matično številko ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom
Elektro Unimont d.d. uprava družbe Vekoslav Marzidošek, ing.

AAA Zlata odličnost