Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2624/12 , Stran 1053
Ob-2624/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena Statuta družbe Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., uprava sklicuje
19. skupščino
družbe Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., Letališka cesta 34, Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli Danico Majcen Samardžija, za preštevalca glasov pa Oliverja Petak in Marinko Livk. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2011, z mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila. 2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 21.131,50 EUR, se razporedi v druge rezerve. 2.3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe Tekstil d.d. in skupine Tekstil pooblaščeno za leto 2012 se imenuje PIT Revizija d.o.o., Špruha 19, Trzin. 4. Pridobivanje lastnih delnic. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 4.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe s tem da: a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti nižja od 91,80 evrov, kar predstavlja pripadajoči znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe za delnico, b) skupno število delnic, ki se lahko pridobijo, ne sme presegati 10% skupnega števila delnic, c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 36 mesecev od dneva sprejetega sklepa. 4.2. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri čemer delničarji družbe nimajo prednostne pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu družbe in se ta pravica izključi. 4.3. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 5.1. Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev: Eržen Dušanu, Spačal Marjani, Fakin Tatjani Zdenki, Zelenović Saši z dnem 25. 8. 2012 poteče štiriletni mandat. 5.2. Skupščina za nove člane nadzornega sveta Tekstil d.d. – predstavnike delničarjev izvoli: Stanislava Zidar, Marjano Spačal, Danico Majcen Samardžija, Tomaža Zidar. Skupščina ugotovi, da je svet delavcev imenoval dva svoja člana v šestčlanski nadzorni svet. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 26. 8. 2012. 6. Spremembe statuta družbe. Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Skupščina sprejme sklep, da se spremeni statut družbe Tekstil d.d., tako da se 33. člen statuta družbe črta in v celoti nadomesti z novim 33. členom, ki se sedaj glasi: »članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s politiko prejemkov članov nadzornega sveta, ki jo sprejme skupščina družbe.« 7. Sprejem politike prejemkov članov nadzornega sveta. Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina sprejme sklep, da se sprejme politika prejemkov članov nadzornega sveta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine. Gradivo in dostopnost dokumentov Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedili letnih poročil za leto 2011 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, bodo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe, na sedežu družbe, na naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega sveta. Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1. Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev evidenc in prevzem glasovnic udeležencev skupščine se bodo vršili na dan skupščine, od 10.45 do 11. ure. Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak iz Ljubljane.
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d., uprava družbe direktor Stanislav Zidar

AAA Zlata odličnost