Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 1797 Ob-2639/12 , Stran 1057
Št. 1797 Ob-2639/12
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor na podlagi Statuta točke 7.4., vabi delničarje na
19. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v sredo, dne 20. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III. nadstropju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc, ki piše zapisnik. 2. Izvolitev predsednice in 2 preštevalcev glasov. Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine Biserko Ternovšek in za preštevalki glasov Maja Lorencin in Zdenka Zabavnik. 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. 4. Predstavitev letnega poročila družbe Informatike d.d. Maribor, za poslovno leto 2011, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2011. Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 132.707,74 EUR se razporedi kot preneseni dobiček. 5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011. 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe. Predlog sklepa: skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja za leto 2012 revizijsko družbo Revizijski center d.o.o. iz Ljubljane. 7. Ustreznost kandidata v NS Informatike d.d. Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga skupščini, da poda svoje mnenje o ustreznosti imenovanja Marka Vetriha za člana v NS Informatike d.d., saj je zaposlen v hčerinski družbi Elektro Primorske. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 12. 6. 2012 in ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj eno uro pred začetkom seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo. Gradivo Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Maji Lorencin od 10. do 12. ure in pri Maji Rozman od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva skupščine. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d. uprava družbe Pavel Car

AAA Zlata odličnost