Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1584. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011, stran 3632.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2011 so realizirani v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 8.646.472|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 7.925.092|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      | 5.494.038|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK            | 3.456.795|
|   |IN DOBIČEK                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           | 1.212.823|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO          |  824.215|
|   |IN STORITVE                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 DRUGI DAVKI               |    205|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   | 2.431.055|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU           | 1.957.448|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   3.263|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 DENARNE KAZNI              |   44.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |  291.571|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  134.671|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |  128.848|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |   8.203|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |  120.645|
|   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 PREJETE DONACIJE            |      |
|   |IZ TUJINE                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  592.532|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI           |  572.505|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ   |   20.027|
|   |SRED. PRORAČUNA EU             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 8.898.412|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 2.254.141|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  440.073|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   70.255|
|   |VARNOST                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO            | 1.726.935|
|   |IN STORITVE                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA           |   16.878|
|   |V REZERVE                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 2.809.431|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   58.290|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        | 1.065.371|
|   |GOSPODINJSTVOM               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   |  392.792|
|   |USTANOVAM                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      | 1.292.979|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 3.058.111|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 3.058.111|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |  776.728|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 INV. TRANSFERI PRAVNIM         |  675.672|
|   |IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |  101.056|
|   |UPORABNIKOM                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –251.939|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75 IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   1.437|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |   1.437|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441)              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 DANA POSOJILA              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   1.437|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   |  –250.503|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH  |      |
|   |POSOJIL                   |      |
|   |(I. + IV.) – (II. + V.)           |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
|VIII. |                      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55 IX.|ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –250.503|
|   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –       |      |
|   |(II.+V.+IX.)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU     | 2.449.649|
|   |PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2010)       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ  |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2011 v višini 250.503 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.
Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2011 je naslednji:
+---------------------------------------------------+-----------+
|požarna taksa                   |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|okoljska dajatev – odpadki             |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|okoljska dajatev – odpadne vode          | 25.012,04|
+---------------------------------------------------+-----------+
|vzdrževanje gozdnih cest              |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|počitniška dejavnost                |  6.740,39|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina infrastruktura MM            |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina infrastruktura ČN Jesenice        |  6.609,61|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina infrastruktura JPK – odpadki       |  4.430,37|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina infrastruktura JPK – vodovodi      |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina – mrliške vežice             |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|najemnina infrastruktura WTE – kanalizacija    | 32.358,00|
+---------------------------------------------------+-----------+
|koncesijske dajatve od iger na srečo        |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|turistična taksa                  |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|prihodki iz naslova koncesij – divjad       |     –|
+---------------------------------------------------+-----------+
|                          | 75.150,41|
+---------------------------------------------------+-----------+
4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 v višini 68.910,41 € se prenese v leto 2012.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2010-6
Kranjska Gora, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost