Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2696/12 , Stran 1062
Ob-2696/12
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana, uprava Nama d.d. Ljubljana, sklicuje
20. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, 22. 6. 2012, na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Milena Triller. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 892.742 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011. c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2012, se imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepov nadzornega sveta: a) Ugotovi se, da se dne 18. 8. 2012 izteče mandat članoma nadzornega sveta Mihi Grilec in Mihi Novak. b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Miha Grilec, z mandatom od 18. 8. 2012 do 18. 8. 2016. c) Za člana nadzornega sveta se imenuje Urša Manček, z mandatom od 18. 8. 2012 do 18. 8. 2016. Poziv delničarjem Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi. Pravica do obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe: www.nama.si. Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik, od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, in na spletni strani: www.nama.si. Sklic skupščine družbe Nama d.d. Ljubljana, se objavi vsaj 30 dni pred sejo skupščine v Uradnem listu RS, na spletnih straneh družbe: www.nama.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet). Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 25. 5. 2012. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na presečni dan, to je dne 18. 6. 2012. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, na elektronski naslov družbe, info@nama.si. Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Družba ima na dan 18. 5. 2012 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 68 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovnih pravic na dan 18. 5. 2012 je 953.727.
Nama d.d. Ljubljana direktorica Mira Koporčić Veljić

AAA Zlata odličnost