Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«, stran 3626.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – popr.) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO
Prostorske sestavine planskih dokumentov občine širše območje na Srminu namenjajo razvoju industrijskih in obrtnih dejavnosti.
V letu 2006 je bil sprejet nov prostorsko izvedbeni akt, in sicer Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/06), s smiselnim upoštevanjem programskih zasnov iz veljavnih planskih dokumentov (blagovno – distribucijski center), v letu 2010 pa še spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 40/10).
Lokacijski načrt je delno realiziran oziroma v fazi realizacije po posameznih ureditvenih območjih oziroma skopih prostorskih ureditev. V času od izdelave izhodiščnega prostorskega akta so se spremenila nekatera izhodišča navedenega načrta, pri njegovi realizaciji pa so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti oziroma omejene možnosti za gradnjo. Zato je Mestna občina Koper pristopila predmetnim spremembam in dopolnitvam, in sicer samo za Območje VI.
Območje VI obsega območje prvotne zazidave na južni strani ceste Srmin, vključno z odsekom omenjene ceste, in je bilo v območje OLN vključeno kot smiselna zaokrožitev in zaključitev ureditvenega območja OLN. Območje je namenjeno za storitvene, proizvodne, trgovske in oskrbne dejavnosti, obsega pa kompleks zemljišč na severovzhodnem delu območja OLN.
Na območju VI so obstoječe stavbe in ureditve, del zemljišč je nezazidan. Obstoječe ureditve so deloma že dotrajane ali pa ne ustrezajo in ne služijo več svojemu prvotnemu namenu, zato se vse bolj kaže potreba po prenovi, prestrukturiranju oziroma reurbanizaciji območja. Odlok za območje VI ne podaja podrobnejših pogojev za prenovo oziroma so veljavna določila zastavljena preozko, da bi bila celovita prenova in prestrukturiranje dejansko možna in izvedljiva.
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta so:
– prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Koper za obdobje 1996–2000 (Ur. obj. št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09);
– prostorske sestavine Družbenega plana občine Koper za obdobje 1986–1990 (Ur. obj. št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01, ter Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09).
2. PREDMET, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je določitev oziroma dopolnitev pogojev za gradnjo na območju VI. In sicer se poleg veljavnih pogojev za urejanje in gradnjo dodatno predlaga možnost gradnje novih objektov ob upoštevanju vseh ostalih določil odloka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na posamične posege oziroma spremenjene pogoje za urejanje notranjega ureditvenega območja OLN, kar ne bo vplivalo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, na rabo sosednjih zemljišč in objektov, kakor tudi ne na vplive na okolje. Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na spremenjene pogoje urejanja omenjene ureditvene enote.
Programska izhodišča območja sprememb in dopolnitev se glede na veljavni odlok ne spreminjajo. Območje ostaja namenjeno za storitvene, proizvodne, trgovske in oskrbne dejavnosti. S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se omogoča in spodbuja prenovo in prestrukturiranje območja.
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na območje VI – Storitveno, proizvodna, trgovska in oskrbna cona.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je treba upoštevati, upoštevati pa je treba tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega sprejema prostorskega akta.
Skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju se za predmetno spremembo in dopolnitev OLN izvede skrajšani postopek priprave, saj se spremembe nanašajo samo na posamične posege, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem pripravi osnutek prostorskega akta in ga posreduje občini v potrditev.
Na potrjen osnutek prostorskega akta se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Faza               |Nosilec    |Rok     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave sprememb|UOP, župan   |April 2012  |
|in dopolnitev          |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |župan     |Maj 2012   |
|in svetovnem spletu, MOP     |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava osnutka         |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |UOP      |15 dni    |
|za pridobitev smernic in     |        |       |
|pridobitev obvestila MOP za   |        |       |
|varstvo okolja o izvedbi celovite|        |       |
|presoje vplivov na okolje    |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Analiza smernic, izdelava    |načrtovalec  |       |
|strokovnih podlag in dopolnitev |        |       |
|osnutka             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Izdelava okoljskega poročila na |izdelovalec  |       |
|osnutek prostorskega akta – na  |OP, UOP,    |       |
|podlagi obvestila MOP o izvedbi |načrtovalec  |       |
|CPVO               |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|– Poziv MOP, pristojno za varstvo|UOP, MOP,   |15 dni    |
|okolja za presojo kakovosti in  |izdelovalec  |       |
|skladnosti okoljskega poročila in|OP,      |       |
|dopolnjenega osnutka       |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni     |župan, UOP   |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |        |pričetkom  |
|dopolnjenega osnutka; objava v  |        |javne    |
|svetovnem spletu in na krajevno |        |razgrnitve  |
|običajen način          |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,      |15 dni    |
|dopolnjenega predloga akta z   |načrtovalec  |       |
|evidentiranjem vseh pisnih    |        |       |
|pripomb             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava in sprejem stališč do  |načrtovalec,  |15 dni po  |
|pripomb in predlogov iz javne  |UOP, župan   |zaključku  |
|razgrnitve in javne obravnave  |        |javne    |
|                 |        |obravnave  |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Objava stališč do pripomb na   |UOP      |       |
|krajevno običajen način, pisna  |        |       |
|seznanitev lastnikov parcel na  |        |       |
|območju             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga|načrtovalec  |15 dni po  |
|na podlagi stališč do pripomb ter|        |potrditvi  |
|predlogov javnosti        |        |stališč   |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |UOP,      |15 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen  |(načrtovalec  |       |
|predlog prostorskega akta in   |        |       |
|opredelitev pristojnih      |        |       |
|ministrstev o sprejemljivosti  |        |       |
|prostorskega akta, kolikor je  |        |       |
|potrebna celovita presoja vplivov|        |       |
|na okolje            |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|– Pridobitev potrdila od     |UOP,      |60 dni    |
|ministrstva, pristojno za okolje |načrtovalec,  |       |
|o sprejemljivosti        |MOP      |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|– Priprava usklajenega predloga |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|– Prva in druga obravnava in   |župan,     |       |
|sprejem odloka na občinskem svetu|občinski svet |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju v skrajšanem postopku priprave podati smernice v 15 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 15 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskega akta podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– celovita presoja vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Litostrojska 54, 1000, Ljubljana;
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– naravne vrednote:
   – Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
– kulturna dediščina:
   – Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran,
   – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana;
– področje obrambe:
   – Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
   – Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– za področje vodooskrbe:
   – Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
   – Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin:
   – MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez:
   – Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije energije:
   – Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
   – Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Pobudnik priprave prostorskega akta je investitor: ECOPORTO KOPER d.o.o.,Vojkovo nabrežje 38,6000 Koper.
Pripravljavec akta je Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). Prostorski akt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člena ZPNačrt) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Prostorski akt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. OBJAVA SKLEPA
Sklep o pričetku priprave prostorskega akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
Št. 3500-22/20012
Koper, dne 17. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 - rett.) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/2008), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
SULL’AVVIO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SITO “ZONA ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E DI SVILUPPO ECONOMICO DI SERMINO”
1. STATO DI COSE PRESENTI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
Gli elementi territoriali contenuti nei documenti di pianificazione del comune prevedono che l’area più ampia a Sermino sia destinata allo sviluppo di attività industriali ed artigianali.
Nell’anno 2006 è stato accolto un nuovo strumento territoriale attuativo, il Decreto sul piano di sito comunale riferito alla Zona artigianale, industriale e di sviluppo economico di Sermino (Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06), il quale applica in senso conforme le imposizioni programmatiche dei documenti di pianificazione in vigore (centro commerciale e di distribuzione); nell’anno 2010 sono state accolte anche le modifiche ed integrazioni al medesimo (Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/10).
Il piano di sito è in parte realizzato, ovvero è in fase di realizzazione, sulla base delle specifiche zone di intervento, o meglio, sulla base degli insiemi di sistemazioni territoriali. Dal momento dell’elaborazione dello strumento urbanistico sono cambiate alcune delle sue basi; la sua realizzazione ha dimostrato inoltre alcune mancanze ovvero la limitata possibilità di costruzione. In conseguenza a quanto detto, il Comune città di Capodistria ha predisposto le modifiche ed integrazioni, oggetto della presente delibera, riferite esclusivamente al Comparto VI.
Il Comparto VI comprende l’area della prima edificazione, a sud della strada di Sermino, incluso il tratto della medesima strada; tale comparto è stato inserito nel territorio interessato dal PSC al fine di permettere l’accerchiamento ed il completamento della zona di intervento riferita a tale piano. Tale comparto è destinato ai servizi, alla fabbricazione, al commercio ed alla fornitura e comprende un insieme di terreni situati nella parte nord-orientale dell’area interessata dal PSC.
Nel comparto VI sono attualmente ubicati alcuni edifici e sistemazioni; una parte del terreno non è edificata. Le costruzioni e le sistemazioni esistenti sono parzialmente obsolete o inadeguate allo scopo per cui erano state destinate; esse necessitano quindi di rinnovi e di ristrutturazioni, o meglio, della riurbanizzazione della zona. Il decreto non prevede per il comparto VI norme dettagliate, ovvero le disposizione in vigore sono così limitate da non poter consentire il rinnovo e la ristrutturazione.
Le basi giuridiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di sito sono:
– gli elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria per il periodo 1996-2000 (B.U. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 e G.U. della RS, n. 96/04, 97/04, 79/09);
– gli elementi territoriali del Piano sociale del comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (B.U. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01 e G.U. della RS, n. 96/04, 97/04, 79/09.
2. OGGETTO, BASI PROGRAMMATICHE E ZONA D’INTERVENTO
Le modifiche ed integrazioni al piano di sito hanno come oggetto la definizione ovvero il supplemento delle norme attinenti all’edificazione all’interno del comparto VI. In aggiunta alle norme in vigore, si propone di costruire nuovi edifici in armonia con le disposizioni del decreto. Le modifiche ed integrazioni si riferiscono esclusivamente ad interventi specifici ovvero solo alle norme modificate che disciplinano la sistemazione della zona d’intervento interna al PSC, e quindi non avranno alcuna influenza sull’insieme delle sistemazioni territoriali pianificate, sull’utilizzo dei terreni ed edifici limitrofi e sull’impatto sull’ambiente.
Le basi programmatiche relative al comparto, interessato dalle modifiche ed integrazioni, non cambiano. Il comparto rimane destinato ai servizi, alla fabbricazione, al commercio ed alla fornitura. Con tali modifiche ed integrazioni si consente e si sollecita il rinnovo e la ristrutturazione del comparto.
La zona interessata dalle modifiche ed integrazione corrisponde al comparto VI – zona destinata ai servizi, alla fabbricazione, al commercio ed alla fornitura.
3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI TECNICI, DELLE BASI GEODETICHE ED ALTRE
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi elaborati alla predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale e di altri strumenti urbanistici equiparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle norme tecniche d’attuazione.
4. FASI E TEMPI DI PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione; bisogna considerare inoltre che il coordinamento dei singoli enti preposti alla pianificazione del territorio e l’adeguamento delle date di convocazione del consiglio comunale potrebbero comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e nell’approvazione dello strumento urbanistico.
In armonia con la legge sulla pianificazione territoriale, per tali modifiche ed integrazioni al PSC la procedura di predisposizione risulta più breve, dato che le modifiche interessano solo singoli interventi che non influiscono sull’insieme delle sistemazioni territoriali pianificate e sull’utilizzo dei terreni ed edifici limitrofi.
In collaborazione con il pianificatore territoriale, il promotore ovvero l’investitore prepara la bozza dello strumento urbanistico e la sottopone all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza dello strumento urbanistico, si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Fase             |Amministrazione|Termine     |
|               |procedente   |previsto     |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Delibera sull'avvio della  |UAT, sindaco  |aprile 2012   |
|predisposizione delle    |        |         |
|modifiche ed integrazioni  |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione della delibera |sindaco    |maggio 2012   |
|nel bollettino ufficiale e  |        |         |
|sul sito web, MAT      |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Predisposizione della bozza |pianificatore |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT      |15 giorni    |
|alla pianificazione     |        |         |
|territoriale per       |        |         |
|l'acquisizione delle     |        |         |
|direttrici e dell'avviso MAT |        |         |
|in materia della valutazione |        |         |
|dell'impatto ambientale   |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Analisi delle direttrici,  |pianificatore |         |
|realizzazione degli     |        |         |
|approfondimenti tecnici e  |        |         |
|delle integrazioni alla bozza|        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Stesura della relazione   |realizzatore  |         |
|ambientale riferita alla   |della RA, UAT, |         |
|bozza – in base all’invito  |pianificatore |         |
|del MAT circa la VIA     |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|– Invito del MAT, competente |UAT, MAT,   |15 giorni    |
|per la tutela dell’ambiente, |realizzatore  |         |
|a valutare la qualita e la  |della RA,   |         |
|conformita della relazione  |pianificatore |         |
|ambientale e della bozza   |        |         |
|integrata dello strumento  |        |         |
|urbanistico         |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Avviso sull’esposizione al  |sindaco, UAT  |7 giorni     |
|pubblico e sul dibattito   |        |precedenti    |
|pubblico; pubblicazione sul |        |all’esposizione |
|sito web e secondo le    |        |al pubblico   |
|modalita localmente in uso  |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT,      |15 giorni    |
|discussione della proposta  |pianificatore |         |
|integrata con indicazione di |        |         |
|tutte le pervenute      |        |         |
|osservazioni scritte     |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Preparazione delle prese di |pianificatore, |15 giorni    |
|posizione nei confronti delle|UAT, sindaco  |dalla      |
|osservazioni e dei      |        |conclusione   |
|suggerimenti derivanti    |        |del dibattito  |
|dall'esposizione pubblica  |        |pubblico     |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione, secondo le  |UAT      |         |
|modalita localmente in uso, |        |         |
|delle prese di posizione nei |        |         |
|confronti delle osservazioni,|        |         |
|e comunicazione scritta   |        |         |
|inviata ai proprietari dei  |        |         |
|lotti nella zona interessata |        |         |
|dallo strumento urbanistico |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Compilazione della proposta |pianificatore |15 giorni    |
|integrata in base alle prese |        |dall’approvazione|
|di posizione nei confronti  |        |delle prese di  |
|delle osservazioni e dei   |        |posizione    |
|pareri espressi del pubblico |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri degli|UAT,      |15 giorni    |
|enti preposti alla      |pianificatore |         |
|pianificazione territoriale |        |         |
|in materia della proposta  |        |         |
|integrata e decisione dei  |        |         |
|ministeri competenti riguardo|        |         |
|l’accettabilita del suddetto |        |         |
|strumento urbanistico,    |        |         |
|qualora sia necessaria la VIA|        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|– Acquisizione        |UAT,      |60 giorni    |
|dell’approvazione del    |pianificatore, |         |
|ministero competente per   |MAT      |         |
|l’ambiente circa       |        |         |
|l’accettabilita       |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|– Predisposizione della   |pianificatore |         |
|proposta integrata      |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|– Prima e seconda lettura ed |sindaco,    |         |
|approvazione del decreto da |consiglio   |         |
|parte del consiglio comunale |comunale    |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione del decreto  |        |         |
|nella Gazzetta ufficiale   |        |         |
|della RS           |        |         |
+-----------------------------+---------------+-----------------+
I tempi possono subire alcune variazioni a causa di circostanze obiettive; ciò potrebbe influire sul corso dell’approvazione dello strumento urbanistico.
5. ENTI PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CHE ELABORERANNO DIRETTRICI E PARERI PER L’INTERVENTO ED ALTRI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE
Sono preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di pubblici poteri che parteciperanno alla predisposizione dello strumento urbanistico.
In armonia con le disposizioni disciplinanti le procedure abbreviate, contenute nella legge sulla pianificazione del territorio, gli enti preposti alla pianificazione del territorio devono trasmettere le direttrici entro 15 giorni dal ricevimento della domanda; visto l’articolo 61 della legge sulla pianificazione del territorio, essi devono esprimere il loro parere entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora tali enti non trasmettessero le direttrici entro il termine stabilito dalla legge, si considererà, in virtù dell’articolo 58 della legge sulla pianificazione territoriale, che essi non ne abbiano e conseguentemente il pianificatore dovrà rispettare tutte le disposizioni riferite alla pianificazione della sistemazione territoriale prevista, definite dalle normative vigenti. Qualora tali enti non esprimessero il loro parere entro il termine stabilito, si considererà che essi consentano la sistemazione territoriale proposta.
Gli enti predisposti alla pianificazione del territorio che devono esprimere le direttrici prima della predisposizione dello strumento urbanistico e che dovranno esprimere il loro parere in merito alla proposta integrata sono:
– Valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:
   – Ministero per l’agricoltura e l’ambiente, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Litostrojska 54, 1000 Lubiana;
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
   – Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Patrimonio naturale:
   – Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 12, Isola;
– Patrimonio culturale:
   – Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
   – Ministero per l’istruzione, la scienza, la cultura e lo sport, Maistrova 10, Lubiana;
– Settore della difesa:
   – Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
   – Ministero della difesa, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana;
– Approvvigionamento con l’acqua:
   – Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria,
– Scarico delle acque reflue e del trattamento dei rifiuti:
   – Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria,
– Strade comunali e superfici pubbliche:
   – Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
– Ambito dei collegamenti:
   – Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Distribuzione dell’energia elettrica:
   – Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
   – Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Il promotore è la società ECOPORTO KOPER s.r.l., Riva Vojko 38, 6000 Capodistria.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale.
6. OBBLIGHI DI FINANZIAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE
Il promotore sceglie il pianificatore e provvede al finanziamento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA SULLA PREDISPOSIZIONE
La delibera sulla predisposizione dello strumento urbanistico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La delibera è pubblicata anche sui siti web del Comune città di Capodistria.
N. 3500-22/20012
Capodistria, 17. aprile 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost