Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 2012-000147 Ob-2616/12 , Stran 1010
Št. 2012-000147 Ob-2616/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu s 16. členom Odloka o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih Občine Hoče - Slivnica (MUV, št. 6/02 in 27/02), obljavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih v Občini Hoče - Slivnica
Naročnik: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih v Občini Hoče - Slivnica. 2. Vrsta postopka: odprti postopek. 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po sklenitvi koncesijske pogodbe. 4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Hoče – Slivnica, www.hoce-slivnica.si. 5. Način, kraj in čas oddaje ponudbe: Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis “Koncesija za pokopališko dejavnost«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 21. 6. 2012 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2012 ob 13. uri, v prostorih naročnika. 6. Izdelava ponudbe: ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. 6.1 Pogoji za pravilnost ponudbe Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Ponudba je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Ponudnik je dolžan skrbno pregledati vso razpisno dokumentacijo in naročnika (to je Občino Hoče - Slivnica) opozoriti na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti. Ponudnik lahko to stori najkasneje 6 dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe, to je do vključno 15. 6. 2012, do 12. ure. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Karmen Purg, univ. dipl. prav., tel. 02/616-53-24, e-pošta: karmen.purg@hoce-slivnica.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po elektronski pošti na naslov: karmen.purg@hoce-slivnica.si. Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si. 7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo ponudbe spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo ponudbe se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudbe. 8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo: najnižja cena ponudbe. Ponudnik bo izbran po izvedenem upravnem postopku z upravno odločbo. 9. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Hoče - Slivnica

AAA Zlata odličnost