Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2622/12 , Stran 1051
Ob-2622/12
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
22. skupščino delničarjev,
ki bo 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2011 znaša 119.698.445,94 EUR, se uporabi za: – izplačilo dividend v višini 33.763.430,82 EUR oziroma 5,19 EUR bruto na delnico, – prenos v druge rezerve iz dobička v višini 42.000.000,00 EUR, – preostali del v višini 43.935.015,12 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011. 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012. 6. Razveljavitev dela sklepa skupščine, sprejetega na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. Predlog sklepa: skupščina razveljavi sklep pod tč. 7.7., ki je bil sprejet na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. in ki se nanaša na kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog. 7. Realizacija sklepa skupščine v zvezi s poročilom posebne revizije. Predlog sklepa Skupščina se seznani s poročilom uprave in posebnega zastopnika Odvetniške družbe Ilić iz Ljubljane o realizaciji sklepa skupščine z dne 7. 3. 2012 v zvezi s poročilom posebne revizije. Gradivo za skupščino Od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, na vpogled popolna gradiva za skupščino. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe, http://skupscina.telekom.si/. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36 ali na elektronski naslov: skupscina@telekom.si najkasneje do vključno 18. 6. 2012, do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja V skladu s 4.2. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe. Druga obvestila Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.
Telekom Slovenije, d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost