Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 282/12 Ob-2650/12 , Stran 1026
Št. 282/12 Ob-2650/12
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem za poslovanje fotokopirnice in drugih s tem povezanih storitev ter postavitev fotokopirnega stroja v knjižnici Pravne fakultete
1. Splošno Lastnik prostora, ki se oddaja v najem je Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec). Prostor se oddaja za poslovanje fotokopirnice in drugih s tem povezanih storitev namenjene študentom, zaposlenim ter ostalim naključnim obiskovalcem Pravne fakultete. Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani: http://www.pf.uni-lj.si in na naslovu Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Alenka Eržen, 01/42-03-112, alenka.erzen@pf.uni-lj.si. 2. Predmet oddaje v najem: oddaja neopremljenega poslovnega prostora, ki se nahaja v pritličju fakultete, v izmeri 19,90 m2 površine za poslovanje fotokopirnice ter prostor v knjižnici Pravne fakultete za postavitev običajnega fotokopirnega stroja. 3. Osnovni pogoji Prostor, ki je predmet oddaje, se uporablja izključno za dejavnost fotokopiranja in drugih s tem povezanih storitev, kot so na primer: vezava, sortiranje in podobno. Najemna pogodba se sklene za pet let, od podpisa zadnje od pogodbenih strank. Poskusna doba je šest mesecev. Odpovedni rok je šest mesecev. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. Izbrani ponudnik (v nadaljevanju: najemnik) se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti strankam nudil kakovostne storitve, skladno z lokacijo, namenom in prostorom Pravne fakultete. Najemnik mora spoštovati Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru kršenja avtorskih pravic s fotokopiranjem in razmnoževanjem avtorskih gradiv brez soglasja avtorja, je za kršitev izključno odgovoren najemnik. Pravna fakulteta zato ne prevzema nobene odgovornosti. Kršenje avtorske pravice s fotokopiranjem avtorskih del je razlog za predčasno prenehanje te pogodbe. Najemnik si priskrbi na svoje stroške opremo, ki je potrebna za kvalitetno in nemoteno izvajanje dejavnosti fotokopirnice. Oprema prostora in naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za storitveno dejavnost, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom in pogojem za obratovanje. Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti soglasje najemodajalca. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema. 4. Posebni pogoji Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Pravne fakultete v Ljubljani. Obratovalni čas mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delovanja Pravne fakultete, oziroma vsak delovni dan med 8. in 17. uro, v soboto pa od 8. in 13. uro. V mesecu juliju in avgustu zaradi poletnih počitnic, bo fotokopirnica skladno z dogovorom poslovala s skrajšanim delovnim časom. Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto. 5. Vsebina in dejavnost ponudnika. Izhodišče Poslovanje fotokopirnice je namenjeno študentom, zaposlenim ter ostalim naključnim obiskovalcem Pravne fakultete. Ponudba mora zajemati: – fotokopiranje, – vezavo, – sortiranje in drugo, – opis postavitev fotokopirnega stroja v knjižnici Pravne fakultete. 6. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka veljavnosti pogodbe. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot je bila določna v razpisni dokumentaciji. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, ki je 25,00 €/m2 brez DDV na mesec. V ceno je vključen strošek za vodo, komunalne storitve, ogrevanje in prispevki za uporabo stavbnega zemljišča, medtem ko se strošek elektrike obračunava posebej na podlagi odštevalnega električnega števca. V znesek ni vključen strošek porabljenih telefonskih impulzov in čiščenja. 7. Sestavni deli ponudbene dokumentacije Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in dokumente: – ponudba (OBR-1); – registracija podjetja oziroma izpis iz sodnega registra; – izjavo banke/bank ali obrazec S.BON-1/P, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel blokiranih poslovnih računov; – izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na račun Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta varščino v višini 1.000,00 EUR, ki jo bo najemodajalec vrnil ponudniku tri mesece po izteku najemne pogodbe, pri čemer od celotne vrednosti odšteje vrednost morebitnih neplačanih obveznosti oziroma povzročene škode (OBR-2); – izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za najem prostora (OBR-3). Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ali overjenih kopijah. Nepopolnih ponudb ponudnik ne bo obravnaval. 8. Rok in način oddaje ponudbe. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 25. 5. 2012 do 12. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja. Ponudbe bo po preteku roka odprla komisija naročnika. Ponudb prispelih po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval. 9. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2012. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 10. izbira ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je: – najvišja ponujena najemnina. Ponujena najemnina ne more biti nižja od izhodiščne najemnine. V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več ponudnikov ponudili enako najemnino, bo naročnik pozval oba najugodnejša ponudnika oziroma vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Za izhodiščno najemnino se določi najemnina, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 11. Opozorila Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis. Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogleda ponujenega poslovnega prostora. Ogled bo potekal v torek, 22. 5. 2012 ob 9. uri. Po predhodnem dogovoru je možen tudi dodaten termin ogleda. V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku si naročnik pridržuje izbrati drugega najugodnejšega ponudnika. 12. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

AAA Zlata odličnost