Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2634/12 , Stran 1055
Ob-2634/12
Na podlagi Statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje upravni odbor
16. sejo skupščine
družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2012, na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s začetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednica skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka. 2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: po predlogu upravnega odbora se sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 v predlagani vsebini. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru. 3.1 Predlog sklepa: po predlogu upravnega odbora se sprejme predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 1,958.032,74 EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku 1,598.187,22 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v znesku 359.845,52 EUR in se uporabi kot sledi: – v višini 6,50 EUR bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 15. 6. 2012 vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese 107.516,50 EUR. Izplačilo dividend se opravi v stodvajsetih dneh po skupščini. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 2005 v višini 30.391,46 EUR in iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 2006 v višini 77.125,04 EUR; – bilančni dobiček v višini 1,850.516,24 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 3.2 Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2011, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2012 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Cankarjeva ulica 24, 2000 Maribor. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno 15. 6. 2012. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Varnost Maribor d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d. upravni odbor

AAA Zlata odličnost