Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 98/2012 Ob-2612/12 , Stran 1049
Št. 98/2012 Ob-2612/12
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, upravni odbor sklicuje
19. skupščino
družbe GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012, ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor: – za predsedujočega na skupščini se izvoli Domen Neffat, – za preštevalki glasov se izvolita Darja Krmavnar in Urbas Fani, – seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar. 2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2011, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom družbe. Delničarji se seznanijo z Letnim poročilom za poslovno leto 2011. O tej točki dnevnega reda se ne glasuje. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: Celotni bilančni dobiček znaša 2.035.624,23 €. Del bilančnega dobička po ZR 2011 v znesku 150.000,00 € se razdeli za dividende, in sicer iz dobička leta 2007, ostanek v višini 1.885.624,23 € ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini 97.500,00 € najprej razdeli na prednostne delnice razreda B, 35% v višini 52.500,00 € pa se razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2012 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na skupščini. c) Podelitev razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2011 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: Zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital za 282.857,14 EUR. Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 5.000 delnic razreda A in 40.000 delnic razreda B, ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku 282.857,14 EUR se zmanjša osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 1.917.142,86 EUR in je razdeljen na 15.000 kosovnih delnic razreda A in na 290.000 kosovnih delnic razreda B. 3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom ZGD-1 za 282.857,14 EUR iz kapitalskih rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital 2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se število kosovnih delnic ne spreminja. 3.2. Združitev delnic v en razred. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: delnice razreda A in B se združita v enotni razred tako, da skupno število navadnih imenskih kosovnih delnic znaša 305.000. 3.3. Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta. Sprejmejo se spremembe statuta, ki so posledica sprejetih sklepov v predhodnih točkah, in sicer: Spremeni se točka 4.1. Statuta družbe, ki glasi: Osnovni kapital družbe znaša 2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in 00/100) EUR in je razdeljen na 305.000 (tristopettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic: Spremeni se točka 4.2. statuta družbe, ki glasi: Vse delnice dajejo njihovim imetnikom: – pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, – pravico do dela dobička (dividende), – pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Črta se določba 4.3. in 4.4. statuta družbe. Določbe 4.5., 4.6. in 4.7. statuta družbe se preštevilčijo, tako da po spremembi pravilno glasijo 4.3., 4.4. in 4.5.. Po naslovu podpoglavja Vinkulacija delnic se črta celotno besedilo točke 4.8.. V točki 4.9. se črta številka 4.9. in se jo nadomesti s številko 4.6., v prvi in četrti alineji nove točke 4.6. se črta beseda prednostnih oziroma prednostne Prvi stavek točke 9.3. glasi: Skupščina odloča s ¾ večino posameznega razreda delnic (kolikor obstajajo) prisotnega kapitala na skupščini, glede naslednjih zadev: 3.4. Čistopis statuta družbe potrdi notar. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja za leto 2012 se imenuje družba Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev. Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 16. 6. 2012, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d. predsednik UO Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

AAA Zlata odličnost