Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2695/12 , Stran 1062
Ob-2695/12
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a,
v sredo, 20. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen Franc. 3. Predstavitev letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: A) Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 14.394,10 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 5. Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Predlog sklepa: Skupščina predlaga registrskemu organu izbris družbe Vesne Holding, družbe pooblaščenke d.d. po skrajšanem postopku brez likvidacije. Sklepu se prilaga notarsko overjena izjava vseh delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo uprave za poslovno leto 2011, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe, med 10. in 12. uro. Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding, družba pooblaščenka d.d. uprava Paal Katarina

AAA Zlata odličnost