Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2620/12 , Stran 1050
Ob-2620/12
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Termit, d.d., uprava sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v petek, dne 22. 6. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predlagano preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Uporaba bilančnega dobička. 2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta. 2.2 Ugotovitev bilančnega dobička. 2.2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2011 v višini 541.525,61 EUR, ki predstavlja: – del čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 103.346,21 EUR, – čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2011 v višini 108.962,73 EUR in – preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 329.216,67 EUR. 2.3 Uporaba bilančnega dobička 2.3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v višini 541.525,61 EUR se uporabi za: – del bilančnega dobička, oblikovan iz dela čistega dobička leta 2011 v višini 103.346,21 EUR in čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2011 v višini 108.962,73 EUR v skupni višini 212.308,94 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička, – del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 329.216,67 EUR se razporedi v preneseni čisti dobiček preteklih let. 2.4 Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Sprememba firme družbe in statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 3.1 Spremeni se dolga firma družbe, tako da odslej glasi: Termit, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d. 3.2 Spremeni se prvi (1) člen statuta družbe, tako da po novem glasi: Firma družbe je Termit, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d. Skrajšano firma družbe je Termit d.d. Zaščitni znak družbe je stilizirana elektro peč. 4. Imenovanje revizijske družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Ernst&Young d.o.o., Ljubljana. Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe, www.termit.si. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak delovni dan od 11. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 18. 6. 2012, ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 18. 6. 2012. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Glasovanje bo javno. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če je skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitve točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Termit, d.d. Anton Serianz uprava

AAA Zlata odličnost